РЗИ Смолян установи завишаване на нормите на част от показателите на обществена чешма „Буньов врис“ в гр. Златоград

РЗИ  Смолян установи завишаване на нормите на част от показателите на обществена чешма „Буньов врис“ в гр. Златоград
При извършен плануван ежегоден мониторинг на качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, на обществена чешма „Буньов врис“ в гр. Златоград и взетите проби от нея от „Районна здравна инспекция“ Смолян, се установи завишаване на нормите на част от показателите. Във връзка с предписание на РЗИ, са предприети действия за извършване на профилактика на водоизточника.
 
До възстановяване на нейното качество и отстраняване на несъответствията, чешмата е обозначена с предупредителни табели за информираност на населението, относно неизползването й за питейни нужди.
 
След влизане в норми на показателите, ще се възстанови ползването на водата от обществената чешма, за което населението ще се информира своевременно.
Няма предписания и информация от РЗИ за отклонение в показателите на водата от други обществени чешми и водоизточници на територията на общината!
 
Източник: Община Златоград
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре