С 15 по-малко деца родени през 2020, спрямо 2019 г. в област Смолян

С 15 по-малко деца родени през 2020, спрямо 2019 г. в област Смолян

През 2019 г. в Област Смолян са регистрирани 632 родени деца, като от тях 631 (99.8%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените е намалял със 15 деца, или с 2.3%. Броят на живородените момчета (267) е с 97 по-малък от този на живородените момичета (364), или на 1 000 живородени момчета се падат 1363 момичета. За сравнение в предходната година на 1 000 родени момчета се падат 917 момичета. В градовете и селата живородените са съответно 393 и 238 деца. В териториален аспект най-висока е раждаемостта в общините  Рудозем - 7.7‰, Мадан - 7.2‰ и Доспат - 6.4‰. С най-ниска раждаемост през 2020 г. са общините Борино - 4.9‰, Девин - 4.7‰ и Баните - 3.0‰. Общо за страната коефициентът на раждаемост е 8.5 на хиляда. Област Смолян е на 26 място в страната по този показател.

Броят на жените във фертилна възраст (15 - 49 навършени години), или размерът на родилния контингент и неговата плодовитост оказват съществено влияние върху равнището на раждаемостта и определят характера на възпроизводството на населението. Броят на жените във фертилна възраст към 31.12.2020 г. е 17 852, като спрямо предходната година той намалява с 577, а спрямо 2018 г. - с 1 356 жени. Съществено значение за намалението на раждаемостта оказват и измененията във възрастовата структура на родилния контингент. Трябва да се има предвид, че 77.4% от ражданията се осъществяват от жените на възраст от 20 до 34 години, които раждания през 2020 г. са 489 и намалява спрямо 2019 г. с 3.0 процентни пункта.

Броят на живородените деца от майки под 20 години - 24 деца (23 деца е за 2019 година). Увеличава се  броят на живородените деца от жени на възраст над 35 години, от 102 през 2019 г. на 119 деца през 2020 година. През 2020 г. средният брой живородени деца от една жена е 1.49. За сравнение, през 2005 г. той е бил 1.14 деца, а през 2015 г. - 1.28 деца.

През 2020 г. средната възраст на майката при раждане на дете в областта е  29.9 години, а на първо дете -  28.1 години. Регистрирани са 13 случая на многоплодни раждания, при 3 през 2019 година. През 2020 г. броят на живородените извънбрачни деца е 414, или  65.6% от всички живородениТехният относителен дял намалява незначително в сравнение с 2019 г. година. В териториален аспект най-висок е относителният дял на извънбрачните живородени в общините Баните (90.9%), Чепеларе (82.9%) и Смолян (по 74.2%), а най-нисък - в Борино (26.7%) и Доспат (30.0%).

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре