С 30 точки в дневния си ред Общинският съвет Смолян ще заседава на 24 ноември

Архив
Председателят на Общински съвет Смолян свиква заседание на  24 ноември от 13,00 часа в Сесийната зала на Община Смолян
В дневният ред са залегнали важни теми, част от които са:
 
Разрешение за отпускане на стипендии за специализация на лекари и медицински специалисти, работещи в лечебни заведения на територията на Община Смолян;
Кандидатстване на Община Смолян по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“, Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027. ;
Кандидатстване на Община Смолян по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.;
Кандидатстване на Община Смолян с проект по Програма „Развитие на човешките ресурси 2021-2027“, Процедура чрез подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“. ;
Кандидатстване на Община Смолян по процедура BG-RRP-1.008 - А1 „Младежки центрове (в областни градове)“ по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).; Кандидатстване на Община Смолян по процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“ по Националния план за възстановяване и устойчивост.;
Вземане на решение за отпускане на временен безлихвен заем от Централния бюджет на Република България.  ;
Даване съгласие за актуализация на капиталов списък на Община Смолян за 2022 г.
 
Ще се разгледа и срока на валидност на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници, определяне броя на таксиметровите автомобили, обслужващи Община Смолян, броя на местостоянки и броя на престояващите в тях автомобили съгласно влезлите в сила промени на чл.24а на Закона за автомобилните превози.
 
Снимка: Архив
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре