Седем Концепции за Интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) от Област Смолян преминават първия етап на оценка

.

Седем Концепции за Интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) от Област Смолян преминават първия етап на оценка – Административно съответствие и допустимост. Това стана ясно по време на проведената днес среща с представители на местни и регионални медии, организирана от екипа на Областен информационен център – Смолян като част от Звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие на ЮЦР.

Концепция за ИТИ „Зелени мерки в градска среда за по-чист въздух в Смолян е насочена към подобряване на качеството на атмосферния въздух (КАВ) чрез прилагане на зелени мерки и реализацията на проекти, посочени в Общинската програма за КАВ. Значителна част от междублоковите пространства в община Смолян са увредени вследствие на нерегламентирана човешка дейност. Крайният резултат от това увреждане е повишаване на нивата на фин прах, който се имитира във въздуха и повишава стойностите на фини прахови частици (ФПЧ). С реализацията на проекта значителна част от увредените площи ще бъдат възстановени, ще бъде ограничено по нататъшното негативно въздействие върху междублоковите пространства. Ще се реализират и мерки за разширяване на зелените площи чрез изграждането на зелени покриви и възстановяване на увредени зелени площи в териториите на училищата и детските градини на територията на община Смолян. Основен акцент на интервенция ще са т. нар. "горещи зони". Общият размер на заявените средства е 2 709 872,23 лв.

Концепция за ИТИ "Развитие на област Смолян чрез инвестиции в устойчив туризъм, създаване на нови атракции и опазване на културно-историческото наследство на териториите на общините Смолян, Чепеларе, Баните и Златоград и подобряване на транспортната свързаност" обединява 9 партньора, които ще работят заедно за насърчаване развитието на устойчив туризъм в Област Смолян чрез създаването на нови туристически атракции на териториите на общините Смолян, Чепеларе, Баните и Златоград. В концепцията са обединени разнообразни по вид интервенции, които се допълват, за да създадат условия за предоставяне на качествен многообразен туристически продукт за посетителите на региона чрез опазване и оползотворяване на местните природни и културно-исторически ресурси. Предвидени са дейности по устойчиво използване на природните ресурси: създаване на еко-пътеки и атракции за деца в курорта Пампорово; укрепване на част от свлачището в района на Смолянските езера, където е планирано и изграждане на вело-трасе; маркиране и облагородяване на туристически маршрути. Включени са и дейности по опазване на културно-историческото наследство: обновяване на РИМ-Смолян и създаване на дигитален център; реновиране на паметника Родопската Шипка; реставриране и обновяване експозицията на Згуровски конак в с. Широка лъка. С изпълнението на концепцията ще се създадат условия за съчетаване на културния туризъм с балнеотуризъм. Общият размер на заявените средства по настоящата Концепция е 50 691 883 лв.

Концепция за ИТИ "Устойчиво екологично и социално-икономическо развитие на селските общини в Смолянска област" обединява общините Рудозем, Мадан, Неделино, Девин и Борино. Всички те се обединяват около целта да постигнат екологично и социално-икономическо развитие на селските общини в Смолянска област. Като партньори са привлечени и сдружения на собствениците на многофамилни жилищни сгради, Професионална гимназия по електротехника - гр. Девин и асоциирани партньори - работодатели. Партньорите в концепцията са обединени около решаването на общи проблеми и полагането на усилия в посока подобряването на икономическото и социално развитие на региона. Предвидени са следните мерки: Мерки за превенция и защита при неблагоприятни геодинамични процеси на територията на общините Неделино и Борино; Мерки за превенция и управление на риска от наводнения на територията на общините Рудозем, Мадан и Девин; Мерки за развитието на туризма - предвидени са на територията на всички общини; Инфраструктурни мерки за насърчаване на икономическата активност на територията на общините Рудозем, Мадан и Борино; Мерки за подобряването на здравната инфраструктура на територията на Община Девин; Мерки за подобряване енергината ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Мадан и др.. Общият размер на заявените средства е 38 027 106, 70 лв..

Концепция за ИТИ "Устойчива и безопасна инфраструктура на територията на област Смолян" е с кандидат Агенция "Пътна инфраструктура". Дейностите по настоящата КИТИ се изпълняват в ЮЦР, на територията на област Смолян, общини Смолян, Девин и Рудозем. В концепцията за интегрираната териториална инвестиция са заложени мерки за: Дейност 1: Основен ремонт на път III-868 „Рудозем-Смолян“ от км 0+000 до км 20+108 и от км 20+190 до км 22+012; Дейност 2: Изпълнение на трайни, възстановителни и укрепителни дейности на следните участъци от републиканската пътна мрежа: на път III-197 „Борино-Тешел-Девин“.  С изпълнението на дейностите се цели значително подобряване и модернизация на републиканската пътна инфраструктура на територията на област Смолян. Предложените мерки за инвестиция ще доведат до: устойчива и безопасна инфраструктура; повишаване на мобилността на населението; увеличаване на инвестициите в региона; създаване на нови работни места; подобряване на състоянието на околната среда чрез намаляване на отделянето на вредни емисии на парникови газове и възможност за по-голям избор на местното население до здравни и образователни услуги, както и стимулиране развитието на туризъм. Общият размер на заявените средства е 34 552 094, 00 лв.

Концепция за ИТИ "Развитие и целогодишно предлагане на устойчиви туристически продукти в Средните Родопи" включва инвестиции в 7 разнообразни по характер туристически обекта/продукта, намиращи се в общините Чепеларе, Смолян и Златоград. Общата цел на концепцията е да диверсифицира туристическото предлагане в Родопите, както и да удължи туристическия сезон извън традиционно силните. И през двата основни туристически сезона - летен и зимен, променливите метеорологични условия често възпрепятстват туристите, посетили региона да изпълнят предварителната си програма за ски-спортове или планински преходи. Недостатъчно е предлагането на занимания извън пистите и планината. Необходимо е да се създадат атракции, които да "запълват" свободното време на туристите в населените места, в които са отседнали и които могат да използват при неблагоприятни метеорологични условия. Общият размер на заявените средства е 3 716 000 лв.

Концепция за ИТИ "Подкрепа за дуалната система на обучение в ПГТТ "Христо Ботев" - гр. Смолян" цели да се предостави възможност за съвременно обучение по професионална подготовка на учениците в рамките на училищното образование, отговарящо на обществените трансформации в XXI-ви век и променящите се изисквания на пазара на труда. В гимназията за 6-та поредна година се обучават ученици по специалност "Електрообзавеждане на производството" по дуална система на обучение. От настоящата учебна година гимназията отговори на нуждите на бизнеса и по тяхна инициатива осъществи прием по специалност "Машини и системи с ЦПУ" - дуална система на обучение. За подобряване на качеството на обучение е необходимо осъвременяване и подобряване на материалната база, а също и допълнително обучение на учениците от първи гимназиален етап и от двете специалности по професионална подготовка - теория и практика, както и обучение по чужд език по професията. Общият размер на заявените средства е 363 500 лв..

Концепция за ИТИ "Национална концепция за създаване на основни пунктове за управление на реагирането при възникване на широкомащабно бедствие от сеизмичен характер" е на водещ партньор Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към Министерство на вътрешните работи. Основната цел на проектното предложение е да се гарантира безопасността на жителите от обхванатите региони от природни бедствия. Проектното предложение цели да осигури сигурност и устойчивост на сградите и прилежащите им пространства, които са собственост на МВР и в тях са разположени основни съставни части на Единната спасителна система ЕСС (териториални звена на ГД "Пожарна безопасност и защита на населението") с функции за реагиране при бедствия. Тези звена са подбрани на териториален принцип, за да гарантират осигуряването на управлението при бедствия (координиране усилията на различните структури на ЕСС) и възможността за реагиране, включително и да подпомагат съседните региони. ИТИ предвижда реализирането на мерки за сеизмична устойчивост и енергийна ефективност в пет от шестте региона на Република България, на ниво  NUTS2.

                Експертите от ОИЦ-Смолян, като част от Звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие (РСР) на Южен централен регион (ЮЦР), ще организират събития за представяне и обсъждане на предложените КИТИ. Целта е да бъде осигурено участието на местните общности в процеса на подбор, като мненията и коментарите да бъдат представени на широкия състав на РСР, който да ги вземе под внимание преди да одобри Общата програмна концепция за Южен централен регион и да изготви приоритизирания списък с концепции за изпълнение.

                Наличен е график на предстоящите публични консултации (приложен към настоящото писмо).

                Приканваме ви да попълните онлайн анкетите, с което да заявите своето отношение към представените по-горе КИТИ на следните линкове:

            Всеки, който има препоръки или възражения към някоя от концепциите, може да ги изпрати на електронната поща на ОИЦ - Смолян (Звено за публични консултации към РСР на ЮЦР) до 22 март 2024 г.: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или да се свърже с нас на 0301 888 05; 0879 999 825, 0879 999 827.

Областен информационен център – Смолян е част от Мрежата от 27 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в Р. България.

 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре