СПЕЦИАЛНОСТТА „ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ С МЕНИДЖМЪНТ“, ПРЕДЛАГАНА ОТ ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧНИЯ ФАКУЛТЕТ, ГАРАНТИРА ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ НА ЕФЕКТИВЕН МЕНИДЖЪР В ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИЯ БИЗНЕС

СПЕЦИАЛНОСТТА „ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ С МЕНИДЖМЪНТ“, ПРЕДЛАГАНА ОТ ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧНИЯ ФАКУЛТЕТ, ГАРАНТИРА ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ НА ЕФЕКТИВЕН МЕНИДЖЪР В ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИЯ БИЗНЕС

Специалност „Телекомуникации с мениджмънт“ е една от актуалните специалности, по които Физико-технологичният факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“ предлага обучение.

„Избирайки „Телекомуникации с мениджмънт“, студентите ще придобият необходимите знания и умения на един ефективен мениджър в телекомуникационния бизнес.

От учебната 2021/2022 година обучението по специалността ще се извършва по нов учебен план, в който половината от дисциплините са в областта на икономиката и мениджмънта, а останалата част са инженерни дисциплини в областта на телекомуникациите“, съобщава проф. Невена Милева, Декан на Физико-технологичния факултет.

Обучението включва курсове по икономика, маркетинг, мениджмънт, управление на проекти, бизнес-комуникации, управление на човешките ресурси, както и курсове по електроника, телекомуникации, компютърни мрежи, програмиране и др. Специфична за обучението е силно застъпената практическа подготовка, гаранция за успешна професионална реализация.

Специалността „Телекомуникации с мениджмънт“, както и всички специалности от направлението „Компютърна и комуникационна техника“ във Физико-технологичният факултет, предлага гъвкаво интернет базирано обучение, което дава възможност на студентите свободно да планират времето си, последваща магистърска програма, стажове и практики във водещи телекомуникационни компании.

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре