Стартира проекта за приемни родители "И аз имам семейство”

От месец май започна приемането на заявления от кандидатите за приемни родители по проект "И аз имам семейство”, по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси” , съфинансиран от Европейски социален фонд, по който Община Смолян е партньор. С оглед на ефективното изпълнение на проект „И аз имам семейство” и по-нататъшното развитие на социалната услуга „Приемна грижа”, кметът на Община Смолян Николай Мелемов сключи споразумение за сътрудничество с „Международна социална служба - България”.
Децентрализирането на приемната грижа и разгръщането й на общинско ниво е една от специфичните цели на проекта наред с превенцията на настаняването на деца в специализирани институции, като те бъдат отгледани в семейна среда за определен период от време. Проектът беше официално представен, а продължителността му е до ноември 2013 година.
Екипът по приемна грижа към Община Смолян отчита, че интересът към услугата се засилва. До този момент в Община Смолян са подадени 12 заявления от кандидати за приемни родители от района на Момчиловци, Кутела и Виево. Периодът на обучение и проучване на семействата е 3 месеца, през това време кандидатите се запознават със същността на услугата приемна грижа, особенностите на децата от институции и такива жертви на насилие и трафик.
През последните три години в резултат на работата по различни проекти реализирани съвместно от Община Смолян, Международна социална служба – България и UNICEF Bulgaria в общината функционират 13 професионални приемни семейства с настанени при тях деца.
Това се дължи на добрата съвместна работа между различните институции – регионална дирекция „Социално подпомагане”, дирекция „Социално подпомагане – отдел „Закрила на детето” гр. Смолян, общинска администрация и неправителствените организации. Добрият пример, който дават вече утвърдените приемни семейства също допринесе за увеличаване броя на кандидатите за приемни родители.
По стартиралият вече проект „И аз имам семейство” приоритетно се търсят приемни родители за деца от 0 до 3 години. Приемната грижа може да бъде доброволна и професионална. Всички те получават помощи за отглеждане на детето, а професионалните родители и възнаграждение, определено като процент от минималната работна заплата.
Приемен родител с едно дете ще получава 130% от минималната работна заплата, за две деца 140% и за три деца съответно 150%. Освен тези средства приемният родител ще получава месечна издръжка за всяко дете, като за дете от 0 до 3 г. е 260 лв.; от 3 до 14 г. е 227.50 лв; от 14 до 18 г. – 260 лв.
Към средствата за месечна издръжка на дете, настанено в приемно семейство, се изплащат и месечни помощи за детето до завършване на средно образование според Закона за семейните помощи за деца. Средствата за месечната издръжка на дете, настанено в приемно семейство се отпускат, без да се взима под внимание размера на доходите на приемното семейство.
Кандидати могат да бъдат всички лица, навършили пълнолетие, които са психически здрави и имат нормален стандарт на живот. Няма изискване кандидатът, подаващ заявлението да е семеен. При подаване на заявлението кандидатите за приемно семейство прилагат и документи, описани в чл. 8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях.
Желаещите да получат повече информация за социалната услуга, могат да се обърнат към Екип по приемна грижа към община Смолян на адрес: бул. „България” 24 (Стоматологична поликлиника), ет. 3 или на телефон 8 17 71, съобщиха от пресцентъра на общината.
 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре