СТАРТИРАХА СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИТЕ ПО МАЩАБНИЯ ПРОЕКТ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛАНЕТАРИУМА В СМОЛЯН

СТАРТИРАХА СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИТЕ ПО МАЩАБНИЯ ПРОЕКТ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛАНЕТАРИУМА В СМОЛЯН
С първа копка, стартираха строителните дейности по проект „Обновяване и енергийна ефективност на културна инфраструктура - сграда на Планетариум Смолян“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014–2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Церемонията постави началото на строителните дейности за основен ремонт и реконструкция на една от емблематичните сгради в Смолян - сградата на Общински културно-образователен център "Планетариум с астрономическа обсерватория".
Ръководителят на проекта инж.Йордан Щонов представи пред медиите и присъстващите на събитието дейностите по мащабния проект.

На 30.12.2020 г. Община Смолян подписва договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.022-0005-C01 и стартира изпълнението на проекта. Общата му стойност е 4 156 302.16 лв., от които: 2 656 423.36 лв. безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020, ДОГОВОР № BG16RFOP001-1.022-0005-C01, от които 2 257 959.86 лв. съфинансиране от ЕФРР и 398 463,50 лв. национално съфинансиране.

1 499 878 лв. финансов инструмент към ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“, Договор 21F-000088/25.01.2021 г., от които 884 928 лв. съфинансиране от ЕФРР по ОПРР 2014-2020.
Периодът на изпълнението на проекта е от 30.12.2020 г. до 30.06.2023 г.

Общата му цел е да се подобрят условията за достъп до културен живот за гражданите и посетителите на Смолян. Утвърждаване и развиване на Планетариум-Смолян като съвременен иновативен културен център с подобрена среда и създадени нови условия за предоставяне на широк спектър културни събития и потенциал за развитие на творчески индустрии.
Специфичните цели са обновена и реновирана културна инфраструктура - сградата на Планетариума в Смолян;
Осигуряване на качествени и разнообразни услуги чрез подмяна на оборудването и обзавеждането, както и обособяване на втори посетителски център.
Увеличаване на посетителите на Планетариума, в т. ч. посетители на звездните сеанси, втори посетителски център, обсерватория, кръжочни зали, участници в семинари, изложби, концерти и др., а като резултат и увеличение на приходите от цялостната дейност на културната институция.
В рамките на проекта се предвижда извършването на основен ремонт и реконструкция на една от емблематичните сгради в Смолян - сградата на Общински културно-образователен център "Планетариум с астрономическа обсерватория".
Ще бъдат извършени енергоспестяващи мерки - подмяна на дограма, топлоизолация на стени и покрив, подмяна на отоплителна, вентилационна, електрическа и ВиК инсталации; подмяна на настилки, облицовки и покрития, съобразно спецификата на отделните помещения; осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания и пожарна безопасност. Другата много важна част от планираното обновяване на Планетариума е доставката на ново модерно и високо технологично оборудване за звездната зала, както и ново оборудване и обзавеждане за обсерваторията и останалите помещения в сградата.
Предвиденото оборудване и обзавеждане включва:
- За звездната зала - доставка и монтаж на цифрова система за планетариум, куполен екран за 12,5 м. купол, 120 стола с регулируеми седалки, система за управление на сценично осветление и озвучаване, система за сценично озвучаване, система за сценично осветление;
- За обсерватория и фоайе - нов телескоп за обсерваторията, два броя интерактивни екрани и 20 бр. изложбени табла със стойки за фоайето;
- За втори посетителски център – интерактивни устройства: Redshiftamp;Blueshift, Полярно сияние, Constelation quiz, Реалистичен макет на луната, Solar system explorer;
- За киносалон – доставка на озвучителна система и фиксирани столове /седалки 160 бр.;
- За кръжочни зали - интерактивни дъски, посетителски столове, заседателни маси;
- За кабинети на физици и директор – бюра, работни столове, шкафове, етажерки и др.
Предвижда се и обособяване на втори посетителски център, с който ще се допълнят услугите, които ще се предлагат на разположение на всички посетители. Проектът ще допринесе за развитието на културната институция като съвременен център с възможности за провеждане на различни мероприятия и привличане на нови публики.
Други съпътстващи дейности по проекта са подготовка на документации за провеждане на обществени поръчки и избор на изпълнители за изпълнение на проектните дейности, упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителството, изпълнение на авторски надзор, въвеждане в експлоатация на обектите, изпълнение на дейности за осигуряване на публичност и комуникация, извършване на независим финансов одит и управление и отчитане на проекта.
 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре