Бюро по труда Смолян - свободни работни места

Свободни работни места
 СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, ЗАЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - СМОЛЯН

 бул. "България" 83 (до автогара Смолян) към 20.04.2021 г.

 

тел.: 0301/6-20-36 e-mail:dbt616@zaetost.net


 

Длъжност: МЕНИДЖЪР ЕКИП

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МЕТРОЛОГ

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ГОТВАЧ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: КАСИЕР /ПОМОЩНИК КУХНЯ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: КАСИЕР

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОБСЛУЖВАЩ, МАГАЗИН

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ШЛОСЕР ИНСТРУМЕНТАЛЧИК

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: НАСТРОЙЧИК /ТЕХНОЛОГ/ НА ШПРИЦ МАШИНА

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: СЕРВИТЬОР

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: РАБОТНИК, СТРОИТЕЛСТВОТО

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: РАБОТНИК, КУХНЯ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: КАМЕРИЕР/КАМЕРИЕРКА

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: РАБОТНИК, ПРОИЗВОДСТВО НА МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ

Степен на образование: СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:  ОПАКОВАЧ

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:  ОПЕРАТОР НА ШПРИЦ МАШИНА

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:  МОНТАЖНИК,  ЕЛЕКТРОННИ ЕЛЕМЕНТИ

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:  ПОМОЩНИК, МАГАЗИН/4ч./

Степен на образование: ОСНОВНО  ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:  ОБЩ РАБОТНИК

Степен на образование: ОСНОВНО  ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:  ДЪРВОДЕЛЕЦ

Степен на образование: ОСНОВНО  ОБРАЗОВАНИЕ

 

РАБОТНИ МЕСТА ПО ПРОЦЕДУРА „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ” НА ОПРЧР

Длъжност: СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР

Степен на образование: ВИСШЕ/СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ФОТОГРАФ, ФОТОГРАВЮРИ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ГЛАВЕН ГОТВАЧ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ГОТВАЧ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: СЕРВИТЬОР

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: БАРМАН

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Длъжност: РАБОТНИК, КУХНЯ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

РАБОТНИ МЕСТА ПО ЧЛ.38 ОТ ЗХУ

Длъжност: ОПЕРАТОР CNC ЕРОЗИЯ

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МЕТРОЛОГ

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ТЕХНОЛОГ ИНСТРУМЕНТАЛНО ПРОИЗВОДСТВО

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: НАСТРОЙИК

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ПРОЦЕСЕН ИНЖЕНЕР

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:  ИНЖЕНЕР, СТРОИТЕЛЕН

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:  МОНТАЖНИК,  ЕЛЕКТРОННИ ЕЛЕМЕНТИ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:  ЕЛЕКТРОТЕХНИК ПРОМИШЛЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Степен на образование: ОБРАЗОВАНИЕ - ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ

 

За вас безработни лица

 

Агенция по заетостта

Дирекция “Бюро по труда”- Смолян

Уведомява безработните лица от общините Смолян, Чепеларе, Баните и Рудозем, че към 5-и март 2021 г. разполага с финансови средства за сключване на договори за стимулиране на мобилността и/или предприемачеството по насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) и обучение, както следва:

Мерки за безработни лица /по реда и условията на ЗНЗ и ППЗНЗ/

Средства в лв.

Мерки за насърчаване на териториалната мобилност на безработните лица  насочени/наети на работа извън границите на населеното място по местоживеене (чл. 42 от ЗНЗ)

- за ежедневни транспортни разходи от и до месторабота – до 50 % от действително направените разходи за период до 12 месеца при сключен трудов договор

 - за представяне пред работодател – еднократно (до 130 лв.) (чл.42, ал.2 от ЗНЗ)

602,00

- за наемане на работа в населено място, отстоящо на повече от 50 км от населеното място по настоящ адрес - разходи за такси за детски ясли, детски градини, наем на жилище, такси за ползване на интернет (до 200 лв.) (чл.42, ал.3 от ЗНЗ)

1163,00

Мерки за безработни лица, сключили договор за започване на стопанска дейност по реда на чл.47, ал.1 от ЗНЗ чрез  получаване наведнъж на полагащите им се обезщетения при безработица

- Предоставяне на допълнителна сума, в размер на 2600 лв. за насърчаване на предприемачеството за лица, сключили договор по реда на чл. 47 от ЗНЗ за започване на стопанска дейност и осигурили заетост на друго безработно лице без право на парично обезщетение за безработица (чл.47, ал.4 от ЗНЗ)

2783,00

Мерки за насърчаване на предприемачеството на безработни лица, регистрирали микропредприятие

- Предоставяне на средства на безработни лица с одобрен бизнес проект, които не са ползвали  права по чл.47, ал.1 и чл.49, ал.1 от ЗНЗ през предходните 3 години за стартиране на стопанска дейност като микропредприятие – до 4000 лв. (чл. 49 ал.1 от ЗНЗ)

4000,00

- Предоставяне на допълнителни месечни суми за възстановяване на   осигурителни вноски на самоосигуряващо се лице по минимални размери за срок до 12 месеца от започване на дейността (чл. 49, ал. 4 от ЗНЗ)

562,00

Двугодишен план за обучение, провеждано от ДП БГЦПО

- Обучение на безработни лица в клоновете на Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение“

160434,00

Се За вас работодатели

 

Дирекция “Бюро по труда”- Смолян уведомява работодателите от общините Смолян, Рудозем, Чепеларе и Баните, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) към 12.04.2021 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите (в съответствие с чл. 50, ал. 3 от ППЗНЗ), които разкриват работни места и наемат:

 • безработни младежи до 29 г. възраст (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ) - свободни средства – 6245,00 лв.;
 • за чиракуване безработни лица до 29 години с основно или по-ниско образование и без квалификация (чл.41а от ЗНЗ) и осигуряване на суми за наставник (чл. 41а, ал. 4 от ЗНЗ) - свободни средства – 5340,00 лв.;
 • за стажуване безработни лица (чл. 46 от ЗНЗ) - свободни средства – 4115,00 лв.;
 • безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) - свободни средства – 5290,32 лв.;
 • безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време (чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства – 14326,00 лв.;
 • безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) - свободни средства – 4212,00 лв.;
 • безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) - свободни средства – 4595,00 лв.;
 • продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) - свободни средства – 10610,00 лв.;
 • безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства – 10753,20 лв.;

Работодателите могат да кандидатстват (в съответствие с чл. 50, ал. 4 от ППЗНЗ) за преференции (финансови средства) и за работни места, на които ще наемат на работа:

 • осигуряват обучение чрез работа (дуална система на обучение) на безработни лица (чл. 46а от ЗНЗ) - 5566,00 лв.

            Обучение на възрастни по чл.63, ал.1, т.1 и т.3 от ЗНЗ - свободни средства – 1457,00 лв.;

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в:

 • Дирекция “Бюро по труда” - Смолян, бул. „България” 83, както и на тел. 0301/6-20-36.
 • Филиал Рудозем, бул. „България” 13, тел. 0306/5-33-62;
 • Филиал Баните, ул. „Васил Левски” 5, тел. 03025/21-49;
 • Филиал Чепеларе, ул. „Мурджовска” 1а, тел. 03051/29-15.
Вашият FACEBOOK коментар ...
Последно променена вВторник, 20 Април 2021 09:24
нагоре