Условност на върховенството на закона: Европейският парламент иска разследванията да започнат незабавно

Условност на върховенството на закона: Европейският парламент иска разследванията да започнат незабавно

•           Насоките, които понастоящем се разработват от Комисията, са ненужни

•           Парламентът трябва да продължи подготовката за завеждане на дело срещу Комисията за "бездействие".

Регламентът за обвързаността на бюджета с условия за спазването на принципите на правовата държава не изисква допълнителни разяснения, а нарушенията на тези принципи трябва да бъдат разследвани възможно най-скоро.

В резолюция, приета  с 529 гласа "за", 150 гласа "против" и 14 гласа "въздържал се", членовете на ЕП изразяват съжаление, че Комисията е решила да се съобрази с необвързващите заключения на Европейския съвет от декември 2020 г. и да забави прилагането на Регламента на обвързаност с условия за защита на бюджета, като разработи насоки за прилагане.

Насоките не трябва да ограничават закона

Евродепутатите подчертават, че насоките не могат да променят, разширяват или ограничават текста на регламента за бюджетните условия. За да имат някаква добавена стойност, те трябва да изясняват как законодателните разпоредби ще се прилагат на практика, като очертават процедурата и методологията и същевременно избягват изчерпателни определения на абстрактните понятия, съдържащи се в регламента.

Те също така призовават Комисията да определи "ясна, точна и удобна за ползване система" за подаване на жалби съгласно регламента.

Нарушенията на върховенството на закона трябва да бъдат разследвани незабавно

Евродепутатите призовават Комисията да разследва бързо всички потенциални нарушения на принципите на правовата държава, "които засягат или сериозно рискуват да засегнат доброто финансово управление на бюджета на ЕС", като изтъкват, че "ситуацията в някои държави членки вече изисква незабавни действия".

Те добавят, че Комисията следва да докладва на Парламента за първите случаи, по които се провежда  разследване, възможно най-скоро.

Парламентът може да предприеме правни действия срещу Комисията

Членовете на ЕП критикуват Комисията, че е пропуснала крайния срок 1 юни 2021 г., определен от Парламента, за прилагане на регламента и приемане на насоките. Те приветстват писмото на председателя на Парламента от 23 юни, в което се казва, че ако Комисията не предприеме действия, ЕП ще заведе дело в Съда на ЕС, и добавят, че Парламентът трябва да продължи необходимата си подготовка по член 265 от ДФЕС срещу Комисията за "бездействие".

Цитати

"Хората се притесняват за своите свободи, малцинствата са подтискани, свободните медии са закрити или купени от правителствени олигарси, съдебните системи са партийно политизирани, а независимите съдии са заменени с лоялни към партията. Всичко това се прави с пари на ЕС и не бива да се случва в Европа през 2021 г.", заяви съдокладчикът Петри Сарвама (ЕНП, Финландия) в дебата преди гласуването. "Ето защо Парламентът стартира правната процедура, така че Комисията да прилага регламента за условност свързан с върховенството на закона от есента нататък", добави той.

"Отново говорим за механизма за условност, свързан с върховенството на закона. Но кога най-накрая ще видим някакви действия? Механизмът влезе в сила на 1 януари, но все още не е приложен", заяви съдокладчикът Ейдер Гардиасабал Рубиал (С&Д, Испания) по време на дебата. "От самото начало бяхме много ясни, че тези насоки не са необходими. Постигнахме съгласие за регламент и очакваме той най-накрая да бъде приложен."

Контекст

Регламентът за бюджетните условия е единственият законодателен акт на ЕС, който обвързва спазването на принципите на правовата държава с достъпа до средства на ЕС. Той влезе в сила на 1 януари 2021 г. Все още обаче не са предложени съответните мерки по него. Европейският съвет поиска от Комисията да отложи прилагането на регламента, докато държавите членки го оспорят пред Съда на ЕС (Полша и Унгария сториха това на 11 март 2021 г.) и докато Комисията разработи конкретни насоки за прилагане.

В резолюция, приета през март 2021 г., Европейският парламент отново изтъкна, че заключенията на Европейския съвет по този въпрос нямат правно действие, и определи 1 юни като краен срок за приемането на насоките.

Европейски парламент, Бюро за връзка в България

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре