ЮЦДП гр. Смолян стартира проект за подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания

ЮЦДП гр. Смолян  стартира  проект  за подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания

На 9 март 2023 г. Южноцентрално държавнo предприятие, гр. Смолян проведе откриваща пресконференция по проект № BG16M1OP002-3.035-0004 „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги на територията на Южноцентрално държавнo предприятие“, който е на стойност 6 471 768,70 лв. Договорът за безвъзмездна финансова помощ е подписан на 08.12.2022 г. , като дейностите трябва да приключат до 31.12.2023 г.

Екипът за управление разясни основните дейности, цели и резултати, които се очакват в изпълнението по проекта. Основната цел на проекта е да допринесе за подобряване на природозащитното състояние на горски природни местообитания и да се подпомогнат екосистемните услуги, предоставяни от горите на територията на Южноцентрално държавно предприятие, гр. Смолян, чрез прилагане на лесовъдски практики, дейности по залесяване, популяризиране значението на горите за околната среда и човека, както и дейностите по възобновяване на Българската гора.

В проекта са предвидени:

  •  Лесокултурни дейности: почистване на площи за залесяване, почвоподготовка, залесяване, попълване и отглеждане на култури, ограждане на култури, отгледни сечи без материален добив, подпомагане на естественото възобновяване, както и събиране, обработка и съхранение на горски репродуктивни материали.     
  •  Ремонти на сгради, доставка и инсталиране на автоматизирано оборудване за добив на семена от горско-дървесни видове с голям капацитет - в горска семедобивна база гр. Чепеларе.
  •  Изграждане на капково напояване върху площ от 14,6 ха. на територията на ДГС – Асеновград.
  •  Доставка на техника - специализирани трактори с прикачен инвентар, телескопични кастрачки, ножици за маточници, фреза за раздробяване на дънери, бензиномоторни триони, мотоблок- фрези, мулчер, хидромотор със свредло, моторни свредели и храсторези;
 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре