За да се гарантира  равното заплащане за жените, са необходими амбициозни мерки, казват евродепутатите  

За да се гарантира  равното заплащане за жените, са необходими амбициозни мерки, казват евродепутатите  
 • Евродепутатите изискват обвързващи мерки относно разликата в заплащането между половете и прозрачността в заплащането
• Прилагане на принципа „равно възнаграждение за равностоен труд“ както е заложено в договорите (член 157 ДЕС)
• Съществува средно 16% разлика в заплащането между мъжете и жените в ЕС (37% разлика при пенсионерите)
 ЕП призовава Европейската комисия да представи амбициозна стратегия за равенство между половете, която да включва обвързващи мерки за преодоляване на разликата в заплащането между жените и мъжете.
В резолюция приета на 30 януари с 493 гласа „за“, 82 гласа „против“ и 79 гласа „въздържал се“, Европейският парламент приветства ангажимента на новия председател на Европейската комисия (Комисията) да направи „равното възнаграждение за равностоен труд“ основополагащ принцип на новата стратегия за равенство между половете, която се очаква да бъде представена през март.
Евродепутатите искат тази стратегия да включва обвързващи мерки по отношение на прозрачността и разликата в заплащането, като се прилага както за публичния, така и за частния сектор. Тя също така трябва да включва силни политики за прилагане, ясни цели и процеси за мониторинг, които да измерват напредъка на постиженията. Парламентът призовава за преразглеждане на плана за действие по отношение на разликата в заплащането на жените и мъжете до края на 2020 г., с който да се определят ясни цели за държавите членки за намаляване на разликата в заплащането през идните пет години.
С цел справяне с първопричините за разликата в заплащането и гарантирането на равнопоставеното участие на жените в пазара на труда, Парламентът призовава държавите членки да инвестират в образованието и грижите в ранна детска възраст, както и да предоставят услуги за добри условия на труд, съобразени с нуждите на семейството. Посочвайки, че разликите в заплащането между мъжете и жените са двойно по-големи при пенсионерите, евродепутатите призовават за предоставянето на адекватни средства за възрастните жени, като отпускане на кредит при нужда от получаване на социални грижи, адекватни минимални пенсии и предоставяне на пенсии за преживял съпруг.
Образованието през целия живот и професионалното обучение за жени трябва да гарантират достъпа им до висококачествена заетост и възможности. По-специално евродепутатите призовават за насърчаване на предприемачеството, образованието в областта на науките, технологиите, инженерството и математиката, цифровото образование и финансовата грамотност за момичетата от ранна възраст с цел борба със съществуващите образователни стереотипи и гарантиране на навлизането на повече жени в развиващите се и добре платени сектори
Според Европейската комисия, разликата в заплащането между жените и мъжете като цяло в рамките на ЕС остава 16 %, със значителни разлики между държавите членки, като разликата при пенсионерите е около 37%.
Информационното бюро на Европейския парламент в България
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре