Заетост: нов европейски паспорт на уменията в областта на хотелиерството и ресторантьорството

Заетост: нов европейски паспорт на уменията в областта на хотелиерството и ресторантьорството
Европейската комисия представи европейския паспорт на уменията в областта на хотелиерството и ресторантьорството — инструмент, чиято цел е да се улесни контактът между търсещите работа и работодателите в сектора на хотелиерството, ресторантьорството и туризма в Европа. Паспортът на уменията дава възможност за преодоляване на езиковите бариери от страна на работниците и работодателите и за сравняване на уменията на работниците с цел улесняване на набирането на персонал в сектора. Паспортът е достъпен на Европейския портал за професионална мобилност EURES на всички официални езици на ЕС. В бъдеще ще има паспорти и за други сектори.

Паспортът на уменията е инициатива на Комисията в сътрудничество с организации на работниците и на работодателите в сектора на хотелиерството и ресторантьорството: HOTREC — асоциация, представяща хотели, ресторанти и други подобни заведения в Европа, и EFFAT — Европейска федерация на профсъюзите във хранително-вкусовата промишленост, земеделието и туризма.

В паспорта на уменията работниците могат да записват в леснодостъпен формат всички свои умения и компетентности, които придобиват по време на своето образование, обучение и работа. Паспортът допълва традиционната автобиография и дава възможност на работодателите бързо да преодоляват езиковите бариери и да намират квалифицираните работници, от които се нуждаят. По този начин той улеснява постигането на по-добро съответствие между търсенето и предлагането на пазара на труда в сектора на хотелиерството и ресторантьорството.

Европейският паспорт на уменията в областта на хотелиерството и ресторантьорството е първият от поредица от паспорти, насочени към сектори на европейската икономика, за които е характерна висока мобилност. Комисията се е ангажирала с подкрепа на мобилността на европейския пазар на труда като начин за повишаване на заетостта и ще продължи да работи със своите партньори за разработване на европейски паспорти на уменията и за други европейски сектори с висока мобилност.
Причините?

През април 2014 г. в ЕС имаше над 5 милиона безработни младежи на възраст под 25 години, като общото равнище на младежката безработица бе 22,5 %. Това засилва в още по-голяма степен значението на подкрепата за сектори, които традиционно предоставят възможности на младите хора, като например сектора на хотелиерството, ресторантьорството и туризма.

С цел популяризиране на паспорта на уменията от 23 до 27 юни 2014 г. Европейската комисия, HOTREC, EFFAT и EURES организират тематична седмица, посветена на европейския паспорт на уменията в областта на хотелиерството и ресторантьорството. През седмицата в профилите на партньорите в социалните медии инструментът ще бъде представен на хората, търсещи работа, и на работодателите в този сектор.

По информация на Европейската комисия
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре