Menu
Четвъртък, 22 Юни 2017 11:12

Зам.-кметът Аръчкова на публичното обсъждане на бюджет 2016 : „За трета поредна година община Смолян е с изряден финансов отчет”

Написана от

Зам.-кметът Аръчкова на публичното обсъждане на бюджет 2016 : „За трета поредна година община Смолян е с изряден финансов отчет”

Сметната палата завери без резерви Годишния финансов отчет на община Смолян за 2016 г.  „Финансовият отчет дава вярна и честна представа за финансовото състояние и имуществото на община Смолян към 31 декември 2016 г., в съответствие с приложимата обща рамка за финансово отчитане”, се казва в Независимото одитно становище. За трета поредна година община Смолян е с изряден финансов отчет, съобщи зам.-кметът по финансите Венера Аръчкова по време на публичното обсъждане на изпълнението на бюджета на Община Смолян за 2016 г., което се проведе в зала 247 на идминистрацията.  Окончателният одитен доклад с №0400321516 е приет с Решение №121 от 31.05.2017 г.  на Сметната палата, посочи Аръчкова.

Обсъждането беше открито от общинския съветник Стоян Иванов – председател на Комисията по финанси в ОбС – Смолян, натоварен с тази задача от председателя на ОбС инж. Димитър Кръстанов. Общественото обсъждане е обявено в срок от председателя на Общинския съвет,  но е поредното, към което гражданите на Смолян не проявиха особен  интерес.

Зам.-кметът по финансите представи пред присъстващите отчета  за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове, както и  отчета за състоянието  на общинския дълг към 31.12.2016 г. на община Смолян.

Собствените приходите  на Община Смолян към 31.12.2016г. са   в     размер   на  9 764 635 лева, които представляват 69,06 % изпълнение спрямо годишния план.

Взаимоотношения с Централния бюджет са следните: Общата субсидия за държавни дейности е 16 379 821. Общата изравнителна субсидия е 2 000 000 лв, в това число за  зимно поддържане – 860 100 лв. Целевата субсидия за капиталови разходи е 4 367 400.  а целевите трансфери от Централния бюджет по параграф 31-18 са в размер на 191 959 лв., а по параграф 31-28 /превози/ 749 0266 лв.

Обобщено, общият размер на взаимоотношенията с държавно делегирания бюджет е в размер на 23  688 266 лв., посочи Аръчкова.

В отчета на СЕС по оперативните програми, трансферите са отразени по параграф 63-01 и са в размер на 3 069 278 лв.  В тях влизат оперативните програми: „Човешки ресурси”, „Техническа помощ”, „Добро управление”, „Регионално развитие”, „Наука и образование”, „Наука и образование за интелигентен растеж”, „Региони в растеж” и „Фонд за европейско подпомагане на нуждаещи се лица”.

По параграф „ Погашения по дългосрочни заеми” са изплатени 958 531. Платена е и главницата по дългосрочния кредит към ТБ „Инвестбанк” АД в размер на 6 600 016 лв., както и средства  по оперативни програми.

Разходите по отчет към 31.12.2016 г. са в размер на 40 022  614 лв. Наличното салдо по бюджетните сметки на община Смолян в края на отчетения период е 3 390 003 лв.  и 105 693 лв. наличност в лева равностойност по валутни сметки. Салдото към 31.12.2016 г. за извънбюджетните сметки по проекти е 467 458 лв.

Сборният отчет за изпълнението на бюджета на община Смолян включва изпълнението на бюджета на общинска администрация и 28 броя второстепенни разпоредители с бюджетни кредити.

Отчетът на община Смолян е качен на сайта на Общината и може да се види от гражданите.

Пресцентър на община Смолян


Всички фото, видео и текстови материали в този сайт са собственост на СМОЛЯН ДНЕС! освен в случаите, когато изрично  е посочен друг автор. Всяко копиране и репродуциране на тези материали без изричното писмено съгласие на СМОЛЯН ДНЕС!  се преследва по "Закона за авторското право и сродните му права", както и по "Закона за защита на конкуренцията". Уеб дизайн СМОЛЯН ДНЕС!