Заседание на Общински съвет град Смолян на 26 януари 2023 г.

Заседание на Общински съвет град Смолян на 26 януари 2023 г.

Председателят на Общински съвет Смолян  свиквам  заседание на  на 26 януари 2023 г. от 13.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян. 

Някои от по – важните точки, залегнали в дневния ред са:

Общинско сътрудничество за споделена услуга „Превод от и на български жестов език при административно обслужване на глухи и сляпо-глухи граждани в Община Смолян.

Присъединяване на Община Смолян като член към Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) „Фонд за развитие на летище Пловдив – Южната врата на България“.

Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Смолян през 2023 година.

Именуване на Зала 1, находяща се в сградата на РДТ „Николай Хайтов“ на името на Юлия Огнянова.

Определяне позицията на Община Смолян при участието й в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособена територия обслужвана от „ВиК“ ЕООД гр. Смолян.

 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ  

Председател на Общински съвет – Смолян
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре