Коалиция за България подаде жалба в Районна избирателна комисия – Смолян

Коалиция за България подаде жалба в Районна избирателна комисия – Смолян
ДО
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
СМОЛЯН
 
          Ж   А   Л   Б   А

от КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ  - гр.София, ул.”Позитано” № 20, представлявана от Милко Иванов ГАВАЗОВ  - упълномощен с пълномощно с изх. № 748 от 03.04.2013 г.
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
От името на Коалиция за България, с настоящата жалба Ви сезирам за допуснато грубо нарушение на провежданата предизборна кампания:
Днес, 07.05.2013 г. в центъра на гр.Чепеларе, по време на предизборна среща на кандидата за народен представител госпожа Дора Янкова, хулиганстващи елементи са направили опит да осуетят мероприятието. По предварителни данни, няколко работници от временната заетост в гр.Чепеларе, ръководени от местния началник на службата Анастас Анастасов, са започнали да обстрелват с бомбички и пиратки участниците в срещата. Тези неправомерни действия са  продължили повече от 20 минути и са прекратени едва след намесата на полицейските органи. Освен, че  представляват  сериозна  физическа заплаха за участниците в предизборното мероприятие, на практика са го осуетили. Тези действия представляват  грубо нарушение на правилата за провеждане на предизборната кампания  по смисъла на глава VІІІ, раздел ІІІ от Избирателния кодекс

Моля, в рамките на Вашата компетентност, незабавно да бъдат предприети съответните действия за осигуряване на нормални условия за провеждане на предизборната кампания и за налагане на съответните административни санкции на организаторите и участниците в тези неправомерни действия.

Приложение: Копие от пълномощно.

С УВАЖЕНИЕ, ПЪЛНОМОЩНИК:
/М. Гавазов/

 

  Д Е К Л А Р А Ц И Я  
 
от  ИЗБОРЕН  ЩАБ НА КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ  - СМОЛЯН
 
С наближаване края на избирателната кампания за предстоящите на 12.05.2013 г. парламентарни избори се забелязва активизиране на неправомерни действия на лица и организации с цел да се провокира напрежение и създаване на предпоставки за злоупотреби и опорочаване вота на избирателите. Поредното действие в този смисъл беше днес, 07.05.2013 г.,  в центъра на гр.Чепеларе,.

 По време на предварително обявена предизборна среща на кандидата за народен представител госпожа Дора Янкова, хулиганстващи елементи са направили опит да осуетят мероприятието. По предварителни данни, няколко работници от временната заетост в гр.Чепеларе, в работно за тях време, са обстрелвали с бомбички и пиратки участниците в срещата. Тези неправомерни действия са ръководени лично местния началник на службата, Анастас Анастасов и са прекратени едва след намесата на полицейските органи. Налице са данни, че същото лице, в качеството си на длъжностно лице  е внушавало на работещите в тази държавна структура, че следва да гласуват за листата на ГЕРБ, и ако не го направят ще бъдат уволнени от работа.

Тези действия не само, че представляват грубо нарушение на Избирателния кодекс, но са и престъпление по смисъла на Наказателния кодекс.
 Настояваме всички компетентни органи – Районна избирателна комисия – Смолян, Областен управител, Кметът на Община Чепеларе, кметовете на останалите общини и населени места, прокуратурата, полицията и съда, да предприемат спешни  и неотложни действия, в рамките на тяхната компетентност, за разследване на случая и търсене на най-строга отговорност от виновните лица, както и за осигуряване нормални и законосъобразни условия за приключване на предизборната кампания, и провеждането на предстоящите избори.
 
ИЗБОРЕН ЩАБ НА КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ  - СМОЛЯН
 

 КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ
 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре