ЕП подкрепя Механизма за възстановяване и устойчивост за 672,5 млрд. евро

ЕП подкрепя Механизма за възстановяване и устойчивост за 672,5 млрд. евро

          Механизмът е най-големият структурен елемент на пакета от стимули Next Generation EU

          Осигуряват се безвъзмездни средства и заеми в размер на 672,5 млрд. евро за ограничаване на последиците от пандемията

          Средствата ще подкрепят ключови области на политиката, като преход към зелена икономика, цифрова трансформация, готовност за действия при криза, както и политики, насочени към децата и младежите

          Зачитането на принципите на правовата държава и на основните ценности на ЕС е предпоставка за получаване на финансиране

Парламентът одобри Механизма за възстановяване и устойчивост, чиято цел е да помогне на държавите от ЕС да се справят с последиците от пандемията от COVID-19.

Регламентът относно целите, финансирането и правилата за достъп до Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) беше приет с 582 гласа „за“, 40 „против“ и 69 „въздържал се“. МВУ е най-големият структурен елемент на пакета за възстановяване Next Generation EU (Инструмента на ЕС за възстановяване), който възлиза на 750 млрд. евро.

Ограничаване на последиците от пандемията

Ще бъдат осигурени безвъзмездни средства и заеми в размер на 672,5 млрд. евро за финансиране на национални мерки, предназначени да смекчат икономическите и социалните последици от пандемията. В рамките на МВУ могат да бъдат финансирани също и свързани проекти, чието изпълнение е започнало на 1 февруари 2020 г. или след това. Средствата ще бъдат на разположение за период от три години, като правителствата на държавите членки могат да искат до 13% предварително финансиране за своите планове за възстановяване и устойчивост.

Допустимост за получаване на финансиране

За да бъдат допустими за финансиране, националните планове за възстановяване и устойчивост трябва да се съсредоточат върху ключови области на политиката на ЕС – прехода към зелена икономика, включително биологичното разнообразие, цифровата трансформация, икономическото сближаване и конкурентоспособността, както и социалното и териториалното сближаване. Плановете, съсредоточени върху реагирането при кризи и подкрепа за институциите да се подготвят за бъдещи кризи, както и политиките за децата и младежите, включително образование и умения, също са допустими за финансиране.

Най-малко 37% от бюджета на всеки план трябва да е предназначен за действия в областта на климата, а най-малко 20% – за действия в областта на цифровизацията. Плановете следва да имат трайно социално-икономическо въздействие, да включват всеобхватни реформи и стабилен инвестиционен пакет и да не носят значителни вреди на екологичните цели.

Регламентът също предвижда, че средства от МВУ могат да получат само държавите членки, ангажирани със защитата на принципите на правовата държава и основните ценности на Европейския съюз.

Диалог и прозрачност

Европейската комисия, която отговаря за мониторинга на изпълнението на МВУ, може да бъде приканена да изпраща свои представители на заседания на съответните комисии на Парламента на всеки два месеца с цел обсъждане на напредъка във връзка с възстановяването и реализацията на междинните и крайните цели от държавите членки. Комисията също така ще предостави на държавите интегрирана система за информация и мониторинг с цел осигуряване на съпоставими данни за това как се използват средствата.

Цитати

Зигфрид Мурешан (ЕНП, Румъния), един от водещите евродепутати, участващи в преговорите, заяви по време на дебата: „Днешният вот означава, че парите ще достигнат до хората и регионите, засегнати от пандемията, ще се окаже подкрепа за борбата с тази криза и за изграждането на нашата сила за преодоляване на бъдещите предизвикателства. Механизмът за възстановяване и устойчивост ще спомогне за модернизирането на нашите икономики и за превръщането им в по-чисти и по-екологосъобразни. Определихме правилата за изразходване на средствата, но ги оставихме достатъчно гъвкави, за да отговорят на различните нужди на държавите членки. И накрая, тези средства не трябва да се използват за обикновени бюджетни разходи, а за инвестиции и реформи.“

Ейдер Гардиасабал Рубиал (С&Д, Испания), един от водещите преговарящи, заяви: „МВУ е правилният отговор на въздействието на вируса. Той има две цели: в краткосрочен план —възстановяване чрез подпомагане на брутния национален доход (БНД), инвестициите и домакинствата. В дългосрочен план тези средства ще доведат до промяна и напредък, за постигане на нашите цели в областта на цифровите технологии и климата. Гарантираме, че мерките ще облекчат бедността и безработицата и ще вземем предвид свързаните с пола последици от настоящата криза. Нашите здравни системи също ще станат по-устойчиви“.

Драгош Пъслару (Renew, Румъния), един от водещите евродепутати по темата, заяви: „Съдбата на Европа е в ръцете ни. Ние имаме задължение да осигурим възстановяване и устойчивост на нашите младежи и деца, които ще бъдат в центъра на възстановяването. Един от шестте стълба на Механизма за възстановяване и устойчивост е посветен специално на тях, което означава инвестиране в образованието, реформиране в тяхна полза и полагане на усилия за младите хора, за да им помогнем да придобият уменията, от които ще се нуждаят. Ние не искаме следващото поколение да бъде „изгубено поколение“ в резултат на ограничителните мерки“.

Следващи стъпки

След като Съветът на ЕС одобри официално регламента, той ще влезе в сила един ден след публикуването му в Официален вестник на ЕС.

Бюро на Европейския парламент в България

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре