ЕП подкрепя по-екологосъобразни фондове за регионално развитие и сътрудничество

ЕП подкрепя по-екологосъобразни фондове за регионално развитие и сътрудничество

•           Това е най-голямата сума, разпределена за пакет от фондове в бюджета на ЕС за периода 2021 – 2027 г.

•           Акцентът е върху действията в областта на климата, социалните програми и устойчивото градско развитие

•           Осигурява се подкрепа за възстановяването от пандемията от COVID-19

•           Предвиждат се специфични мерки за най-отдалечените региони

Европейският парламент одобри три фонда на ЕС в общ размер на 243 млрд. евро за укрепване на икономическото, социалното и териториалното сближаване на ЕС.

Т.нар. пакет за политиката на сближаване включва Европейското териториално сътрудничество (Interreg), Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, както и регламента за общоприложимите разпоредби – набор от правила относно регионалните, кохезионните и социалните фондове на ЕС за следващите седем години.

И трите регламента ще бъдат публикувани в Официален вестник на ЕС на 30 юни и ще влязат в сила на следващия ден.

В съответствие с новите правила най-малко 30% от ресурсите на Interreg и на Регионалния и Кохезионния фонд ще трябва да бъдат насочени за финансиране на действия в областта на климата, кръговата икономика и инвестиции в устойчив растеж и създаване на работни места. Те предвиждат също така специфични мерки за МСП и най-отдалечените региони.

Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионен фонд

С бюджет от 243 млрд. евро (по цени от 2018 г.) - приблизително една четвърт от многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2021 – 2027 г., Регионаленият и Кохезионен фонд представляват заедно най-големият инвестиционен инструмент на ЕС.

За да допринесе за възстановяването от пандемията от COVID-19, те ще подкрепят и сектора на културата, устойчивия туризъм, цифровизацията и повишаването на устойчивостта на системата на общественото здраве.

От подпомагане се изключват инвестициите, свързани с ядрената енергия или изкопаемите горива. Изключение се предвижда до 31 декември 2025 г. единствено за проекти за природен газ, които да заменят базираните на въглища системи.

Interreg: подкрепа за трансгранични проекти и сътрудничество в съседните на ЕС региони

Interreg ще разполага с бюджет от 8,05 млрд. евро (по цени от 2018 г.) за периода 2021 – 2027 г., като цялостно процентът на съфинансиране от ЕС е 80% (85% за най-отдалечените региони). Средствата – с 3 % повече в сравнение с предходния период – се осигуряват от пакета за Европейския фонд за регионално развитие.

72,2% от тези средства ще са предназначени за трансграничното сътрудничество. Транснационалното и междурегионалното сътрудничество и сътрудничеството между най-отдалечените региони ще получат съответно 18,2%, 6,1% и 3,5% от ресурсите. До 20% от средствата в рамките на дадена програма по Interreg могат да бъдат разпределени за малки проекти.

Законодателството определя общоприложими разпоредби за Регионалния и Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход, Европейския социален фонд плюс и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури. Заедно инструментите, определени в законодателството в общ размер на 330 милиарда евро (по цени от 2018 г.), представляват около една трета от общия бюджет на ЕС за периода 2021 – 2027 г.

Получаването на финансиране от ЕС се обвързва с условие за държавите да спазват Хартата на основните права на ЕС, целите на ООН за устойчиво развитие и Парижкото споразумение относно изменението на климата, да насърчават равенството между половете и да се борят с дискриминацията.

Контекст

През декември 2020 г. законодателите на ЕС постигнаха политически споразумения относно Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, Европейското териториално сътрудничество (Interreg) и регламента за общоприложимите разпоредби. Комисията по регионално развитие одобри споразуменията през декември и март, като проправи пътя за Съвета да приеме позициите си на първо четене на 27 май.

Европейски парламент, Бюро за връзка в България

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре