Евродепутатите призовават Комисията да засили действията срещу опасни химикали

Евродепутатите призовават Комисията да засили действията срещу опасни химикали

Евродепутатите призовават Комисията да засили действията срещу опасни химикали

•          Необходима е допълнителна защита за деца, бременни жени и възрастни хора

•          Нужни са нови разпоредби относно използването на химически вещества, които разрушават ендокринната система, за производството на играчки, материали, предназначени за контакт с храни и козметика

•          Подкрепа за екологичните иновации и прекратяване на токсичното рециклиране

Предстоящата нова стратегия за устойчива политика в областта на химикалите трябва да защитава по-добре здравето и околната среда, настояват евродепутатите.

Комисията на ЕП по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (ENVI) прие резолюция с 65 гласа „за“ и 1 глас „въздържал се“, която призовава Европейската комисия да представи нова стратегия за устойчива политика в областта на химикалите, която ефективно да осигурява високо ниво на защита на здравето и околната среда, свеждайки до минимум излагането на опасни химикали. Необходими са също така допълнителни регулаторни мерки за адекватна защита на уязвимите групи като деца, бременни и кърмещи жени и възрастни хора.

Новата стратегия за химическите вещества трябва изцяло да отразява принципа на предпазливостта и принципа „замърсителят плаща“, както и процесът й на одобрение да бъде по-прозрачен. Тя също така трябва да насърчава разработването по-конкурентен начин на безопасни и устойчиви алтернативни материали, включително чрез ясен ангажимент за осигуряване на средства за научни изследвания.

Евродепутатите смятат, че е необходимо да се подкрепи принципът „едно вещество - една оценка на опасността“, чиято цел е химичните вещества да бъдат оценявани от една агенция на ЕС, с което регулирането им ще бъде ускорено и по-последователно.

Нужни са допълнителни действия за регулиране на ендокринните разрушители и пестицидите

Резолюцията призовава за цялостна рамка на ЕС относно веществата, нарушаващи функциите на ендокринната система, за да се намали ефективно степента, в която хората и околната среда са изложени на тях. Трябва да бъдат включени специфични разпоредби в законодателството относно използването на такива вещества при производството на играчки, материали, предназначени за контакт с храни и козметика, където да бъдат обозначени като канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията.

Резолюцията също така призовава Европейската комисия да вземе под внимание множеството призиви на Европейския парламент да подобри процедурата на ЕС за разрешаване на пестициди и да ускори прехода към пестициди с нисък риск.

Насърчаване на екологични иновации и прекратяване на токсичното рециклиране

Евродепутатите призовават Европейската комисия да разработи критерии на ЕС за устойчиви химически вещества, която да осигури стимули за устойчиви химически материали и технологии, с фокус върху разработването на безопасни нехимични алтернативни материали.

Те също така подчертават, че в рециклираните продукти има вредни химикали и затова призовават същите правила, които се прилагат за новите продукти, да се прилагат и за рециклирани материали.

ЕС трябва да сведе до минимум и постепенно да замени изпитванията върху животни чрез разширено използване на нови методологии за подход и интелигентни стратегии за тестване.

Следващи стъпки

Резолюцията, която трябва да бъде гласувана в пленарна зала, е приносът на Парламента към предстоящата стратегия на ЕС за устойчива политика в областта на химикалите, предвидена да бъде представена от Европейската комисия тази есен. Проектът на пътна карта по стратегията беше отворен за обществено обсъждане до 20 юни. Стратегията е част от законодателния пакет по Европейския зелен пакт.

Беше приет и устен въпрос към Европейската комисия, относно мерките, които Комисията възнамерява да предприеме в рамките на стратегията за химическите вещества и по-специално относно начина, по който Комисията възнамерява да подобри функционирането на регламента REACH, за да отстрани регулаторните пропуски в законодателството на ЕС

Информационното бюро на Европейския парламент в България

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре