Инициатива за младежта: Комисията представя стратегия за качествено, приобщаващо и ориентирано към бъдещето образование

Инициатива за младежта: Комисията представя стратегия за качествено, приобщаващо и ориентирано към бъдещето образование

Комисията прие нови инициативи относно училищното и висшето образование, включително предложение за проследяване на дипломираните висшисти, за да се помогне на държавите членки да събират информация какво правят те след завършване на обучението си.

Общата цел на тези инициативи е чрез поредица от конкретни действия да се помогне на държавите членки да предоставят качествено и приобщаващо образование за всички млади хора, така че те да придобият знанията и уменията, които са необходими за пълноценно участие в живота на обществото, да могат да реагират на новите възможности и предизвикателства, породени например от глобализацията и технологичните промени, и да бъдат в състояние да адаптират образованието си към нуждите на трудовия пазар.

Младите хора се нуждаят от широк набор от компетенции, които да им дадат възможност да постигнат успех в живота, да намерят удовлетворяваща ги работа и да бъдат ангажирани граждани, независимо от техния произход.

Образованието играе много важна роля в осигуряването на оптимални условия за постигането на тези цели. Необходими са обаче действия за подобряване на качеството и резултатите на образователните системи в Европа, така че те да не изостават от обществените промени и да служат на всички деца и млади хора. Решенията в областта на образованието се вземат на национално и регионално равнище, но ЕС подкрепя държавите членки, като в същото време изцяло съблюдава принципа на субсидиарност.

Що се отнася до училищата, данните от държавите членки показват, че са нужни действия в три области, в които подкрепата на ЕС може да помогне да се отговори на важни предизвикателства: - повишаване на качеството на училищата и степента на приобщаване в тях;

- подкрепа за отличните учители и училищни ръководители;
- подобряване на управлението на системата за училищно образование.

Комисията предлага да допълва действията на държавите членки в тези три области, като подкрепя взаимното обучение, укрепва фактологичната база за нещата, които функционират добре в сферата на образованието, и подпомага националните реформи в държавите членки, които желаят това. Сред примерите за подобна подкрепа са подпомагането на развитието на умения и междукултурното обучение чрез училищни партньорства, мобилност и проекти за електронно побратимяване (e-Twinning) в рамките на програмата „Еразъм+“, засилването на партньорското обучение по въпросите на кариерното и професионалното развитие на учителите и училищните ръководители и създаването на нов механизъм за подкрепа, за да могат държавите членки да търсят помощ при разработването и прилагането на образователни реформи.
Обновената стратегия в областта на висшето образование се основава на програмата за модернизиране от 2011 г. В приетото днес съобщение на Комисията са изложени нейните планове в четири основни области:

- да се гарантира, че дипломираните висшисти напускат висшите учебни заведения с набор от умения, които са нужни за тях и за съвременната икономика;
- да се изградят приобщаващи системи за висше образование;
- да се гарантира приносът на висшите учебни заведения към иновациите в останалата част от икономиката;
- да се подкрепи оптималното използване на наличните човешки и финансови ресурси от висшите учебни заведения и правителствата.

И накрая — за да се гарантира, че висшето образование може да допринесе за повишаването на растежа и създаването на работни места, университетите трябва да съобразяват своите учебни програми с настоящите и утрешните потребности на икономиката и обществото, а бъдещите студенти трябва да разполагат с актуална и надеждна информация, която да им помогне да решат какви специалности да изберат. Затова Комисията представя и предложение за препоръка на Съвета относно проследяването на дипломирани висшисти в рамките на новата Европейска програма за умения. Ще се проследяват не само дипломираните висшисти, но и завършилите програми за професионално образование и обучение. Това ще насърчи и подкрепи усилията на съответните органи в държавите членки за подобряване на качеството и наличието на информация за това как се развиват кариерата или по-нататъшното образование на дипломираните висшисти и завършилите програми за професионално образование и обучение.

Освен това днес Комисията предложи бюджет за следващите три години и специално правно основание за Европейския корпус за солидарност.

Източник: Европейска комисия

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре