ЕП приема знакови правила за равенството между половете в управителните съвети

ЕП приема знакови правила за равенството между половете  в управителните съвети

          40% от длъжностите за директори без изпълнителни функции трябва да се заемат от по-слабо представения пол

•          Ще се прилагат възпиращи санкции за дружества, които не спазват правилата

•          Новите правила няма да се отнасят за малките и средните предприятия с по-малко от 250 служители

 До юли 2026 г. всички големи дружества, допуснати до борсова търговия в ЕС, ще трябва да вземат мерки за увеличаване на броя на жените в техните ръководства.

Приемането на т.нар. директива относно „Жените в управителните съвети“  идва десет години след като предложението бе направено за първи път. Тя има за цел да въведе прозрачни процедури за набиране на персонал в дружествата, така че до края на юни 2026 г. най-малко 40% от длъжностите за директори без изпълнителни функции или 33% от всички директорски длъжности да бъдат заети от по-слабо представения пол.

 Съгласно новите правила, заслугите трябва да останат основният критерий в процедурите за подбор, които следва да бъдат прозрачни. Дружествата, допуснати до борсова търговия, ще трябва веднъж годишно да предоставят на компетентните органи информация относно представителството на половете в управителните съвети и, ако целите не са постигнати – планове за тяхното постигане. Тази информация ще се публикува на уебсайта на съответното дружество и ще бъде леснодостъпна.

 Малките и средните предприятия с по-малко от 250 служители са изключени от обхвата на директивата.

 Санкции

 Държавите членки трябва да въведат правила за ефективни, възпиращи и пропорционални санкции, като например глоби за дружества, които не прилагат открити и прозрачни процедури за назначаване. Съдебен орган може също така да отмени избрания от дружеството управителен съвет, ако принципите на директивата са нарушени.

 Цитати от докладчиците

 Евелин Регнер (С&Д, Австрия), съдокладчик, заяви: "Приемането на Директивата за участието на жените в управителните съвети десет години след нейното представяне е важна крачка напред в борбата за равенство между половете. Най-накрая даваме на жените справедлив шанс да заемат висши корпоративни длъжности и подобряваме корпоративното управление. Жените са иновативни, умни, силни и способни на много неща. Премахваме една от основните пречки пред жените да заемат "висши длъжности": неформалните мъжки мрежи. Отсега нататък компетентността ще има по-голямо значение в процедурата за подбор, отколкото когато и да било преди, както и прозрачността."

 Лара Волтерс (С&Д, Нидерландия), съдокладчик, добави: "През десетте години, в които тази директива се отлагаше, управителните съвети оставаха предимно мъжка сфера. В страните, в които бяха въведени задължителни квоти, обаче, бяха назначени значително повече жени. С този закон тези страни вече няма да бъдат изключение и равновесието между половете в управителните съвети на регистрираните на борсата дружества ще стане норма в целия ЕС."

 Следващи стъпки

 След като Парламентът и Съветът официално одобриха споразумението, директивата ще влезе в сила 20 дни след публикуването ѝ в Официален вестник на ЕС. Държавите членки ще трябва да приложат правилата в срок от две години.

 Европейски парламент, Бюро за връзки в България
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре