Влиянието на олигарсите в ЕС достига безпрецедентни размери

Влиянието на олигарсите в ЕС достига безпрецедентни размери

•         Европейският парламент настоява за по-силна защита на средствата на ЕС срещу олигарси

•          Необходимо е спешно хармонизиране на докладването и по-строги правила срещу конфликти на интереси

•          Въвеждане на тавани на плащанията от бюджета на ЕС на отделни физически лица

.          През април 2022 г. членове на Европейския парламент ще пътуват до България, за да проследят твърденията за корупция и злоупотреба с публични средства, засягащи фондовете на ЕС.

Капацитетът на ЕС да спре олигарсите да получават средства от ЕС е ограничен поради силно фрагментираните системи за докладване и липсата на сътрудничество между държавите от ЕС.  В текст, приет с 409 гласа "за", 61 гласа "против" и 42 гласа "въздържал се", Европейският парламент посочва "безпрецедентни размери" на олигархичните групи, които използват държавни инструменти или престъпни практики, за да се възползват от фондовете на ЕС. Членове на националните правителства и лица, заемащи политически длъжности, са част от олигархията в някои държави членки. Докладът отбелязва с изключителна загриженост, че политически свързани олигархични мрежи могат да обсебят националните медийни пазари и да се намесват в делата на демократичните публични сфери.

В същото време капацитетът на ЕС да спре олигарсите да получават средства от ЕС е ограничен, главно поради силно фрагментираните системи за докладване, казват членовете на ЕП, като цитират "стотици регионални, национални и междурегионални системи за докладване", които не винаги разкриват крайните бенефициери на средствата от селскостопанските и кохезионните фондове на ЕС.

В доклада се посочват и проблемите в процедурите за обществени поръчки в няколко държави членки, както и слабите национални системи за контрол и липсата на адекватна защита на средствата на ЕС срещу конфликти на интереси в някои държави членки.

Цитат

Докладчикът Петри Сарвама (ЕНП, Финландия) заяви: Искаме да се повиши прозрачността и да се спре изтичането на субсидиите от ЕС - парите на нашите данъкоплатци - в ръцете на олигарси. В светлината на механизма за възстановяване и устойчивост и потенциалните нови инструменти е ясно, че въпросът e от изключителна важност. Най-важното е, че Комисията трябва най-накрая да започне да използва всички инструменти, с които разполага, за да предотврати злоупотребите със средства на ЕС. Ясно е например, че механизмът относно обвързаността с условия във връзка със зачитането на принципите на правовата държава трябва да се прилага незабавно, ако другите налични инструменти не са достатъчни”.

За да засили защитата на финансовите интереси на ЕС, Европейският парламент:

- повтаря спешния призив към Комисията да създаде оперативно съвместима цифрова система за докладване и мониторинг на равнище ЕС, която да разкрива крайните бенефициери и действителните собственици на средствата на ЕС;

- отправя искане при преразглеждането на Финансовия регламент да се въведе годишен таван на ЕС за плащанията от бюджета на ЕС към дадено физическо лице. Те предлагат да се определи обща годишна сума на физическо лице, като тавани за финансиране по линия на ОСП да бъдат в размер на 500 000 EUR за плащанията по първи стълб и 1 000 000 EUR за плащанията по втори стълб;

- предлага да се затегнат правилата на Финансовия регламент на ЕС, като се включи по-ясно определение за " конфликт на професионални интереси" и се засилят насоките за конфликт на интереси, които се прилагат при изготвянето на бюджета;

- настоятелно призовава Комисията да използва "пълноценно и незабавно" инструментите си за защита на бюджета на ЕС, включително Регламента относно обвързаността с условия във връзка със зачитането на принципите на правовата държава и процедурата по член 7 на ДЕС;

- призовава всички държави от ЕС задължително да използват специализираните ИТ инструменти (Arachne за извличане на данни и EDES за ранно откриване), които могат да помогнат за откриването и предотвратяването на измами (понастоящем се използват само от малък процент държави членки);

- иска от Съвета да разреши отпускането на средства за "хроничния недостиг на служители" на органите на ЕС, които защитават финансовите интереси на ЕС, а именно: Eвропейската служба за борба с измамите (OLAF), Европол и Европейската прокуратура.

Следващи стъпки

Европейската комисия обяви, че през първото тримесечие на 2022 г. ще публикува законодателно предложение за преразглеждане на Финансовия регламент на ЕС с цел привеждането му в съответствие с многогодишната финансова рамка за периода 2021-2027 г. и "Следващото поколение ЕС" (Next Generation EU). През ноември 2021 г. Европейският парламент прие исканията си за предстоящото преразглеждане.

През април 2022 г. членове на Европейския парламент ще пътуват до България, за да проследят твърденията за корупция и злоупотреба с публични средства, засягащи фондовете на ЕС. През май е планирана мисия за установяване на фактите в Италия, за да се разгледа използването на субсидиите по ОСП във връзка със спазването на трудовите стандарти и борбата с измамите и финансовите и икономическите престъпления, засягащи бюджета на ЕС.

 

                        Европейски парламент, Бюро за връзка в България
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре