Инвестицията от 315 млрд. евро ще даде тласък на икономиката на ЕС

Инвестицията от 315 млрд. евро ще даде тласък на икономиката на ЕС
Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер обяви създаването на нов стратегически инвестиционен фонд, който да набере минимум 315 млрд. евро през следващите три години, за стимулиране на икономиката на ЕС. След неговото представяне пред пленарната зала в сряда, депутатите от повечето политически групи изразиха подкрепа, но настоявайки паралелно за бързи действия за насърчаване на растежа в ЕС. Той представи трите стълба на плана за действие:
— създаване на нов Европейски фонд за стратегически инвестиции през юни 2015 г., подкрепен с 21 млрд. евро от бюджета на ЕС и от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), целящ да мобилизира допълнителни инвестиции в размер на поне 315 млрд. евро в периода 2015-2017 г.
— създаване на портфолио от проекти, съчетано с програма за финансова помощ за насочване на инвестициите там, където са най‑необходими
— пътна карта с действия, който да направят Европа по‑привлекателна за инвестиции и да спомогнат за отстраняване на регулаторните пречки.

Заместник-председателят на комисията г-н Юрки Катайнен заяви, че новият фонд ще има голямо въздействие върху реалната икономика, ще отключи публични и частни инвестиции в реални проекти и ще създаде реални работни места. Той подчерта също, че вноските на държавите членки във фонда ще бъдат неутрални по отношение на Пакта за стабилност и растеж. Фондът ще представлява „нов подход на европейско равнище — промяна в начина, по който ще се изразходват публичните средства“, особено чрез подкрепата за по‑рискови заеми.

Пресцентър на Европейския парламент за България
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре