ЕС прие програма за сътрудничество между България и Сърбия на стойност 34 млн. лева

ЕС прие програма за сътрудничество между България и Сърбия на стойност 34 млн. лева
Програмата ще спомогне за постигането на основни цели в региона: ефикасно управление на природните ресурси, увеличаване на трансграничните мрежи и взаимодействия, стимулиране на туризма, опазване на културното и природното наследство, както и инвестиции в младежта, образованието и изграждането на умения. Програмата също така ще бъде насочена към опазване на околната среда и насърчаване на адаптирането към изменението на климата и превенцията и управлението на рискове.

Комисарят по въпросите на регионалната политика Корина Крецу заяви: „Благодарение на тази програма България и Сърбия ще могат да развият своите гранични региони по екологосъобразен и устойчив начин. Опазването на природните зони по границата и използването на техния потенциал за икономическо развитие е важна стъпка в правилната посока.“

Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП обхваща 6 гранични региона в България и 7 сръбски региона. Тя възлиза на над 34 млн. евро, като близо 29 млн. евро са по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП).

Сред очакваните резултати са:
§  Подпомагане на опазването на природното, културното и историческото наследство, свързано, когато това е уместно, с туризъм, включително възстановяването на исторически сгради и поддръжката на традиционните ландшафти.
§  Подобряване на интеграцията между различните видове транспортни услуги, използвани от туристите.
§  Приоритизиране на видовете продукти и услуги, които отразяват специалния характер на трансграничните дестинации, свеждат до минимум въздействието върху околната среда и са от полза за общността (от гледна точка на икономиката и заетостта).
§  Разработване на съвместни планове за управление на туристическите територии.
§  Разработване на поредица от действия за изграждане на мрежи с цел да се насърчи отговорността в устойчивия туризъм.
Програмата се управлява от Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България.

Пресцентър на "Европа Директно" - Смолян
 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре