Финално гласуване за еднаквото заплащане и условия на труд за командировани работници

Финално гласуване за еднаквото заплащане и условия на труд за командировани работници

Работниците, временно командировани в друга държава от ЕС, ще трябва да получават еднакво заплащане за еднаква работа на едно и също място според нов проект, приет от Европейския парламент.

Новите правила, които бяха приети с 456 гласа „за“ срещу 147 „против“ и 49 въздържали се, имат за цел да осигурят по-добра защита на командированите работници и справедлива конкуренция за компаниите.

Според одобрения текст трудовото законодателството в държавата домакин трябва да важи за командировани работници. В допълнение на правните разпоредби държавите членки могат да прилагат широки представителни регионални или секторни колективни споразумения. Досега това се прилагаше само в строителния сектор.

Разходите за път и настаняване трябва да бъдат поети от работодателя, а не да се удържат от заплатата на служителите. Работодателите също така трябва да осигурят добри условия за настаняване в съответствие с националното законодателство.

Максималният период за командироване е 12 месеца, като той може да бъде удължен с 6 месеца. Работникът може да продължи да работи в държавата от ЕС, в която е командирован, но след този период работните условия ще съответстват на трудовото законодателство в държавата домакин.

В случай на противозаконно командироване, напр. чрез „фирми – пощенски кутии“, държавите членки трябва да съдействат за осигуряването на защита на командирования работник най-малко според условията, предвидени в Директивата относно командироването на работници.

Новите елементи от преработената директива ще бъдат приложени в транспортния сектор, щом специализираното секторно законодателство, което включва пакета „Мобилност“, влезе в сила. Дотогава продължава да бъде приложима версията на Директивата от 1996 г..

Държавите членки на ЕС имат 2 години, за да транспонират и приложат правилата в тяхното национално законодателство.

Георги Пирински (С&Д, България) каза: „Промените в Директивата въвеждат „еднакво заплащане за същия труд на същото място“ и прилагане на същите национални правила за настаняване, валидни за местните работници. Целта е да се противодейства на експлоатацията на работници от Централна и Източна Европа, практикувана от фирми предимно от Западна Европа, в това число чрез т.нар. „фирми - пощенски кутии“. Истинското преодоляване на проблема обаче е в ускореното сближаване на понастоящем крайно различаващите се равнища на заплати и доходи, мерки за което обаче липсват в предложената от Еврокомисията Многогодишна финансова рамка 2021 – 2027."

Командирован работник е някой, изпратен от работодателя си да извърши дейност в друга държава от ЕС за определен период от време. През 2016 г. в ЕС е имало 2,3 милиона командировани работници. Броят на командированите е нараснал с 69% между 2019 и 2016 г.

 

Информационно бюро на Европейския парламент в България

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре