Новите правила за достъпа до правосъдие в ЕС ще бъдат от полза за гражданите

Новите правила за достъпа до правосъдие в ЕС ще бъдат  от полза за гражданите

Новите правила за достъпа до правосъдие в ЕС ще бъдат  от полза за гражданите

 •         Новите правила увеличават правната сигурност, спомагат за намаляване на забавянията и неоправданите разходи за гражданите

•          Приблизително 3,4 милиона граждански и търговски съдебни производства през 2018 г. са имали трансгранични последици

Преговарящите от Парламента и Съвета на ЕС постигнаха споразумение, което прави достъпа до правосъдие по-бърз, по-евтин и по-удобен за гражданите и предприятията на ЕС.  Двата законодателни акта, договорени между законодателите органи на ЕС, съответно относно събирането на доказателства и връчването на съдебни документи, целят да направят съдебното трансгранично сътрудничество между националните съдилища по-ефективно чрез цифровизацията на граждански и търговски дела.

Емил Радев (ЕНП, България), докладчик за Сътрудничество между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела заяви: „Разпоредбите, които приехме, ще окажат реално влияние върху ежедневието на нашите европейски граждани. Те имат за цел да осъществят пряко, бързо и надеждно предаване на исканията за събиране на доказателства между съдилищата на държавите членки, като насърчават използването на видеоконферентни връзки. По този начин ще спестим много време и средства на европейските граждани.“

Франко Роберти (С&Д, Италия), докладчик за Връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела каза: „Това споразумение е крачка напред в европейското съдебно пространство по граждански дела, основаващо се на принципите на взаимно доверие и взаимно признаване на съдебните решения. То премахва административните пречки и предлага правна сигурност на гражданите и предприятията, че документите имат същите правни последици във всеки съд на ЕС. Това не беше лесна задача, като се има предвид множеството правни системи и традиции, които съществуват съвместно в ЕС.“

Основни елементи от споразумението:

•          Съдилищата ще могат да обменят документи по електронен път: промените в двата регламента създават децентрализирана ИТ система, която ще позволи по-бърз, по-сигурен и ефективен обмен на документи между държавите членки;

•          Децентрализираната ИТ система ще се състои от национални, оперативно съвместими ИТ системи, без участието на институции на ЕС;

•          Защита на данните: информацията ще бъде строго поверителна, а личните данни и личния живот ще бъдат защитени при предаване на документи и вземане на доказателства; личните данни, които се считат за ирелевантни за конкретен случай, ще бъдат изтрити незабавно;

•          По-голямо използване на комуникацията от разстояние: съвременните комуникационни технологии, като например видеоконферентна връзка, които могат да намалят разходите и да помогнат за по-бързото вземане на доказателства, ще бъдат използвани по подходящ начин и със съгласието на лицето, което се изслушва.

По-голямата правна сигурност, съчетана с прости и цифровизирани процедури, ще насърчи физическите лица и предприятията да участват в трансгранични транзакции, като по този начин ще засили търговията в ЕС и следователно функционирането на вътрешния пазар.

Парламентът и Съветът на ЕС трябва да одобрят окончателния вариант на споразумението, преди то да бъде публикувано в Официален вестник на Европейския съюз. Двата регламента влизат в сила 20 дни след публикуването им.

Двете предложения представляват пакет за модернизиране на съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела и заместват по-ранната международна, по-сложна система от Хагските конвенции между държавите членки.

Съществуващият регламент относно връчването на документи създава ускорена и стандартизирана процедура за предаване на документите между съдилища и други страни в различни страни от ЕС. Регламентът за събиране на доказателства предоставя рамка за трансгранична съдебна помощ между държавите от ЕС, като улеснява събирането на доказателства в чужбина.

Информационното бюро на Европейския парламент в България

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре