Обвинения в корупция: Евродепутатите настояват за амбициозни промени и бърз напредък

Обвинения в корупция: Евродепутатите настояват за амбициозни промени и бърз напредък
  • Реформите, които вече са договорени от лидерите на Парламента, са "необходима първа стъпка"
  • Възпиращи санкции за нарушения на Кодекса за поведение на членовете на ЕП, включително финансови санкции
  • Пътуванията, платени от трети държави, следва да подлежат на предварително одобрение
  • Преговорите за независимия етичен орган следва да приключат преди началото на лятната почивка

Евродепутатите настояват за още реформи, надграждащи обявените от Председателския съвет на ЕП, и изискват бързото създаване на независим етичен орган на ЕС.  Парламентът прие две резолюции по въпроса за прозрачността и почтеността при вземането на решения в ЕС.

Необходими са решителни и незабавни реформи

В допълнение към мерките, поискани от Парламента през декември 2022 г., и приветствайки неотдавнашното решение на председателя на Парламента и лидерите на политическите групи като необходима първа стъпка, евродепутатите отново заявяват, че ще проявяват "нулева толерантност спрямо корупцията под всякаква форма и на всяко равнище". Те настояват, че Парламентът трябва да покаже "недвусмислено единство и непоколебима решимост" в това отношение.

Те изброяват областите, в които са необходими допълнителни подобрения, а именно:

.      по-добро прилагане на Кодекса за поведение, включително финансови санкции в случай на нарушения, и въвеждане на повече дейности, подлежащи на санкциониране; и забрана на странични дейности срещу възнаграждение, които биха могли да създадат конфликт на интересни с техния мандат на евродепутат;

.      процес на одобрение на пътуванията, платени от трети страни, и допълнителна проверка на парламентарните сътрудници и на служителите, работещи в чувствителни области на политиката, особено в областта на външните работи, сигурността и отбраната;

.      Консултативният комитет относно поведението на членовете на ЕП следва да бъде реформиран, за да замества независимия орган на ЕС по въпросите на етиката, докато той бъде създаден;

.       декларации за имуществото на членовете на ЕП в началото и в края на всеки мандат;

.       адекватни ресурси за Регистъра за прозрачност и задължение за персонала на евродепутатите и служителите на Парламента, и за членовете на ЕП, които „играят активна роля и имат ясна и непосредствено въздействие върху определени досиета“, да декларират работни срещи с дипломати от трети страни, освен в случаите, когато това може да изложи на опасност дадено лице или при други наложителни причини от обществен интерес изискващи поверителност;

.      вътрешните правила следва да бъдат приведени в съответствие с Директивата за защита на лицата, сигнализиращи за нередности;

.      мерките, предприети по отношение на представителите на Катар, следва да бъдат разширени и по отношение на тези на Мароко.

Строг контрол върху финансирането на НПО

Парламентът отбелязва, че има твърдения, че неправителствени организации са били използвани като вектори на външна намеса, и настоява за преразглеждане на съществуващите разпоредби с цел повишаване на прозрачността на тяхното управление, бюджет, чуждестранно влияние и лица със значителен контрол. Парламентът подчертава, че НПО, които получават средства от трети страни, които не трябва да се регистрират в Регистъра за прозрачност (напр. трети държави), също трябва да оповестяват източниците на своето финансиране, и изисква, ако тази информация не бъде разкрита, те да не получават публично финансиране от ЕС. Евродепутатите също така призовават за всеобхватен финансов предварителен преглед на НПО, преди те да бъдат вписани в Регистъра за прозрачност на ЕС, за публикуване на договорни споразумения с Комисията и за ясно определяне на това кои НПО могат да се регистрират и да получават финансиране от ЕС.

Въпреки това Европейският парламент изразява съжаление във връзка с използването на корупционния скандал "за започването на неправилно насочена кампания за оклеветяване" на НПО и за разпространяване на невярна информация относно липсата на прозрачност на тяхното финансиране, и отново заявява непоколебимата си подкрепа за организациите на гражданското общество, които се застъпват за правата на човека и околната среда при пълно зачитане на правилата.

Членовете на ЕП искат също така комисията ING2 и други отговорни органи на ЕП да преразгледат правилата на Парламента относно етиката преди лятото.

Резолюцията беше приета с 401 гласа "за", 3 гласа "против" и 133 гласа "въздържал се".

Без повече забавяния за независимия орган по етика

Парламентът повтаря призива си за създаване на независим орган по етика за институциите на ЕС въз основа на предложенията на членовете на ЕП от септември 2021 г., за да се възстанови доверието на гражданите.

Предложението на Комисията трябва да бъде представено до март, а преговорите трябва да приключат до края на лятната ваканция, казват евродепутатите. Този орган следва ясно да разграничи престъпните действия, нарушенията на институционалните правила и неетичното поведение.

Той ще играе ключова роля в защитата на лицата, сигнализиращи за нередности в институциите на ЕС, като същевременно ще работи по допълващ се начин с други органи на ЕС като Службата за борба с измамите (OLAF), Европейската прокуратура (EPPO), Европейския омбудсман и Европейската сметна палата.

Резолюцията беше приета с 388 гласа "за", 72 гласа "против" и 76 гласа "въздържал се".

Контекст

По време на речта си в пленарна зала на 14 февруари 2023 г. заместник-председателят Вера Йоурова обяви, че през следващите седмици Комисията ще представи предложение за независим орган по етика, който да обхване всички институции и органи, посочени в член 13 от Договора за ЕС

Европейски  парламент, Бюро за връзки в България

 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре