Политиката на сближаване - основната инвестиционна политика на ЕС

Политиката на сближаване - основната инвестиционна политика на ЕС
Какво е Политика на сближаване? Политиката на сближаване е основният инвестиционен стълб на бюджета на Европейския съюз (ЕС). Чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Кохезионния фонд и Европейския социален фонд (ЕСФ) Европейският съюз  предоставя подкрепа на нови иновативни форми на стопанска дейност, подкрепя малките и средните предприятия, създава устойчиви работни места, подобрява уменията, бори се с бедността, насърчава социалното приобщаване, осигурява достъп до широколентов интернет в отдалечените региони, работи по проблема с изтичането на мозъци, подобрява околната среда, насърчава енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници, изгражда жизнено важни транспортни връзки и повишава ефективността на държавните администрации.
Общият размер на тези фондове възлиза на повече от една трета от целия бюджет на ЕС. Всички региони на ЕС черпят ползи от политиката на сближаване, но по-бедните региони получават по-големи инвестиции.
Защо беше направена сериозна реформа? Политиката на сближаване е от ключово значение за изпълнението на стратегията „Европа 2020“ и бяха направени реформи, за да се гарантира, че свързаните с нея фондове ще бъдат инвестирани разумно. Новите правила, създадени в резултат на може би най-голямата реформа на тези фондове, означават, че средствата ще бъдат насочвани към приоритетни инвестиции в съответствие с ясна стратегия, която е обсъдена и договорена между държавите членки и Европейската комисия.
Всеки регион трябва да посвети значителна част от ЕФРР на иновациите и научните изследвания, програмата в областта на цифровите технологии, подкрепата за малките и средните предприятия, както и на прехода към икономика с ниски емисии на въглероден диоксид (по-силно развити региони: 80 %, региони в преход: 60 %,
по-слабо развити региони: 50 %).
За първи път Европейският социален фонд ще има минимален дял и ще бъде в размер на най-малко 80 млрд. евро. Той  ще помага на хората да намерят работа или да запазят работните си места, ще подпомага борбата със социалното изключване,
ще допринася за подобряване на качеството на образованието и модернизирането на публичните администрации, а Инициативата за младежка заетост ще предоставя целева подкрепа за младите хора.
Какво друго ще се промени през периода 2014–2020 г.?
Въвеждат се редица подобрения, за да се повиши ефективността на използването на фондовете, като се поставя по-голям акцент върху резултатите:
• определяне на ясни, прозрачни и измерими цели;
• въвеждане на условия, които да бъдат изпълнени преди инвестиране на финансирането;
• намаляване на бюрокрацията и опростяване на правилата;
• разпределяне на ресурси за развитие на градската среда;
• засилване на сътрудничеството между регионите на национално равнище и в трансграничен план.
Колко средства ще бъдат инвестирани през периода 2014–2020 г.?
Политиката на сближаване ще инвестира 351 млрд. евро в градовете и регионите на ЕС. От тях:
Март 2014
BG
Политика на сближаване
• около 63,4 млрд. EUR (от Кохезионния фонд) ще бъдат инвестирани в приоритетни трансевропейски транспортни връзки и ключови инфраструктурни проекти в областта на околната среда;
• поне 26,7 млрд. EUR ще бъдат използвани за финансиране на инвестиции в икономиката с ниски емисии на въглероден диоксид;
• най-малко 80,3 млрд. EUR ще бъдат отделени за инвестиции по линия на ЕСФ.
Какви са ползите за държавите с най-големи нетни вноски в бюджета на ЕС?
Две трети от търговията на ЕС е между 28-те държави членки. Инвестициите в по-слабо развитите региони на ЕС увеличава тяхното богатство и осигуряват възможности за износителите и доставчиците на услуги от по-развитите държави.
Богатите региони не се нуждаят от пари или напротив?
Най-важният приоритет е да се помогне на по-слабо развитите региони да подобрят своите перспективи. За да остане обаче ЕС конкурентоспособен, трябва да инвестираме стратегически навсякъде, включително за да запазим възможно най-високото равнище на добре представящите се региони.
Какво прави политиката на сближаване за държавите, които бяха най-тежко засегнати от кризата?
Политиката на сближаване реагира бързо и ефективно на кризата, като пренасочи финансирането в областите, където то е най-необходимо, и инвестира в ключови сектори, за да генерира растеж и работни места. Също така целевото намаляване на националните изисквания за съфинансиране и авансовото изплащане на отпуснати
финансови средства на държавите членки в криза осигури така необходимата ликвидност през времената на бюджетни ограничения.
Какво се прави за справяне с измамите?
За да се избегнат злоупотребите с фондовете, са въведени строги правила и механизми за контрол. Националните и регионалните органи трябва да изпълнят определени основни изисквания, преди за даден проект да бъдат предоставени средства. Когато се открият проблеми, Комисията и националните органи предприемат мерки за коригиране на ситуацията. Ако националните органи не предприемат незабавни действия, Комисията може да прекрати или временно да спре плащанията. Комисията също така работи в тясно сътрудничество с Европейската сметна палата и Европейската служба за борба с измамите (OLAF).
Защо е необходимо ЕС да прави всичко това?
Бюджетът на ЕС се планира за седемгодишен период и осигурява стабилна и сигурна среда за публични инвестиции. Тази финансова стабилност е особено важна за големите инфраструктурни проекти, за завършването на които са необходими няколко години, но също така и за фирмите и държавните органи, които в противен случай биха извършвали дейността си в среда с голяма несигурност.
Към кого мога да се обърна, ако имам въпроси за политиката на сближаване?
За общи въпроси можете да се свържете със службата на Европейската комисия „Europe Direct“. Запитвания от журналисти и медии следва да бъдат насочвани към представителството на Европейската комисия в София, говорителя на Европейската комисия по въпросите на регионалната политика или говорителя на Европейската комисия по въпросите на заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване.
Как мога да кандидатствам за финансиране?
Заявленията за финансиране следва да бъдат подадени до националния или регионалния орган, който управлява съответната програма.

Източник:europa.eu
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре