Престой в чужбина след 3 месеца

Престой в чужбина след 3 месеца
2013 - Европейска година на гражданите
 
Всеки българин  като граждани и на Европейския съюз има право да живее във всяка страна членка като наето лице, самостоятелно заето лице или когато е в командировка.

Ако изгубите работата си, докато живеете в друга страна, можете да запазите правото си да живеете и работите там, ако сте:
- временно нетрудоспособни поради болест или инцидент,
- регистрирани в съответното бюро по труда като принудително безработни, след като сте: работили повече от година по безсрочен договор или сте работили по-малко от 1година (в този случай запазвате правото си на равно третиране с гражданите на съответната държава за поне още 6 месеца),
- започнали професионално обучение (ако не сте принудително безработни, обучението трябва да е свързано с предишната ви работа).
 
Ако сте пенсионер, можете да живеете в друга страна от ЕС при наличие на:
- пълна здравна осигуровка в съответната страна,
- достатъчни доходи (без значение от източника), за да живеете без подпомагане на доходите.
Националните власти не могат да изискват вашият доход да е над равнището, даващо право на основно подпомагане на доходите в съответната страна.

Регистрация
 През първите 3 месеца от престоя ви във вашата нова страна на пребиваване не могат да искат от вас да се регистрирате (за да получите документ, потвърждаващ правото ви на престой), но ако желаете, можете да го направите. След 3 месеца в страната може да е необходимо да се регистрирате пред съответните власти (често това е общината или местното полицейско управление).
 
За да получите удостоверение за регистрация, ще са ви необходими:
- Ако сте служители  или командировани в чужбина - валидна лична карта или паспорт и Удостоверение за заетост или потвърждение от вашия работодател, че сте наети на работа;
- Ако сте самостоятелно заето лице - валидна лична карта или паспорт и доказателство за вашия статут на самостоятелно заето лице;
-  Ако сте пенсионери - валидна лична карта или паспорт, доказателство за наличието на пълна здравна осигуровка и доказателство, че можете да се издържате без подкрепа за доходите ви.
 
Не е необходимо да представяте никакви други документи.
Когато се регистрирате, ще ви бъде издадено удостоверение за регистрация. То потвърждава правото ви да живеете в съответната страна; в него се посочват вашето име и адрес, както и датата на регистрация.
Вашето удостоверение за регистрация трябва да бъде издадено незабавно и таксата за него да не превишава таксата за издаване на лични карти на гражданите на съответната държава. Удостоверението трябва да е безсрочно (да не трябва да се подновява), въпреки че може да е необходимо да съобщавате на местните власти за всяка промяна на своя адрес. Ако трябва да се регистрирате, но не го направите, е възможно да бъдете глобени, но имате право да продължите да живеете в страната и не можете да бъдете експулсирани само по тази причина.
В много държави ще трябва да носите със себе си своето удостоверение за регистрация и личната си карта или паспорт по всяко време. Ако ги оставите вкъщи, можете да бъдете глобени, но не можете да бъдете експулсирани само по тази причина.

Равно третиране
По време на своя престой във вашата нова страна на пребиваване трябва да бъдете третирани като нейните граждани, особено що се отнася до достъпа до заетост, заплащането, обезщетенията, улесняващи достъпа до работа, записването в училища и пр.

Постоянно пребиваване
Ако сте живели законно в друга страна от ЕС непрекъснато в продължение на 5 години - като наето лице, самостоятелно заето лице или като пенсионер, вие автоматично придобивате право на постоянно пребиваване там. Това означава, че можете да останете в страната толкова,
колкото желаете.

При определяне на непрекъснатостта на вашето пребиваване не се вземат предвид:
- временни отсъствия (по-малко от 6 месеца годишно),
- по-дълги отсъствия за задължителна военна служба,
- едно отсъствие от 12 последователни месеца по важни причини като бременност, раждане, сериозно заболяване, работа, професионално обучение или командироване в друга страна.
Можете да изгубите правото си на постоянно пребиваване, ако живеете извън страната за повече от 2 последователни години.

Наети и самостоятелно заети лица, които са преустановили работа
Можете да получите право на постоянно пребиваване по-рано, ако сте спрели да работите, тъй като:
- сте се пенсионирали и сте работили в страната през последната година или сте живели там непрекъснато в продължение на 3 години;
- вече не сте трудоспособни и сте живели в съответната страна непрекъснато в продължение на 2 години;
- вече не сте трудоспособни поради трудова злополука или професионално заболяване - в този случай имате право да останете независимо колко време сте живели в страната.

Документ за постоянно пребиваване
Този документ се различава от удостоверението за регистрация, което е задължително в много страни. Документът за постоянно пребиваване не е задължителен. Той потвърждава вашето право да живеете постоянно в дадена страна, без да е необходимо да отговаряте на определени
условия. Това означава, че властите вече не могат да изискват от вас да докажете, че имате работа, достатъчно средства, здравна осигуровка и т.н. Документът за постоянно пребиваване може да е от полза, когато се занимавате с административни формалности.
Ако искате от властите документ за постоянно пребиваване, те трябва да го издадат възможно най -бързо и таксата за него не бива да превишава таксата, която гражданите на съответната страна плащат за лични карти. Документът трябва да е безсрочен и да не е необходимо да бъде подновяван. За да получите такъв документ, трябва да представите: .доказателство, че сте живели в страната 5 години - например валидно удостоверение за регистрация, издадено при пристигането ви или доказателство, че сте преустановили работа и отговаряте на условията за предсрочно получаване на право на постоянно пребиваване.

Експулсиране
В изключителни случаи държавата, в която живеете, може да вземе решение за вашето експулсиране по съображения, свързани с обществения ред или обществената сигурност, но само ако може да докаже, че представлявате сериозна заплаха. Решението за експулсиране трябва да ви бъде връчено в писмена форма. В него трябва да са посочени всички основания и да се уточнява как може да се обжалва и в какъв срок.

За повече информация:
Европейска година на гражданите:
http://europa.eu/citizens-2013

Пресцентър на „Европа Директно” - Смолян
 
 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре