ЕС - Често задавани въпроси

ЕС - Често задавани въпроси
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКОТО ПАРТНЬОРСТВО ЗА ТЪРГОВИЯ И ИНВЕСТИЦИИ?
Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ) е наименованието на търговско споразумение, което понастоящем е предмет на преговори между Европейския съюз и Съединените щати. Преговорите са насочени към премахване на пречките пред търговията (мита, ненужно регулиране, ограничения по отношение на инвестициите и т.н.) в редица икономически сектори, с цел да се улесни търговския обмен на стоки и услуги между ЕС и САЩ. Стремежът на ЕС и САЩ е също така да улеснят своите предприятия да инвестират в икономиките от двете страни на океана.
 
ЧИЯ Е ИДЕЯТА ЗА ТПТИ?
Идеята за търговско споразумение между ЕС и САЩ не е нова,  такава стъпка отдавна се обсъжда от правителствата, деловите и академичните среди.  През последните години в отношенията между ЕС и САЩ се наложи разбирането, че е време тази идея да бъде реализирана.

Кой води преговорите?
В областта на търговската политика Европейската комисия преговаря от името на ЕС и неговите 27 държави членки: един глас, който говори от името на 500 милиона души, е по-ефективно решение, отколкото ако всяка държава — членка на ЕС, се опита да води преговорите самостоятелно. ТПТИ не е изключение и затова Комисията, начело с европейския комисар по търговията, ще представлява ЕС на масата на преговорите. Комисията води преговорите на базата на насоки, съгласувани със Съвета, в който са представени правителствата на всички държави — членки на ЕС. Водещата роля в преговорите е на службата за търговия към Комисията. Тя си сътрудничи активно с други служби на Комисията, особено с работещите по въпросите, които са в центъра на преговорите. Списъкът с основните преговарящи от страна на ЕС е предоставен на разположение на обществеността.
Основният преговарящ от страна на САЩ е търговският представител на Съединените щати (USTR).

По какъв начин преговарящите отговарят за действията си?
Докато траят преговорите Европейската комисия своевременно информира държавите — членки на ЕС, в рамките на Съвета и Европейския парламент за постигнатия напредък. Накрая, след като преговарящите страни стигнат до споразумение, Съветът, заедно с Европейския парламент, ще разгледа и одобри или отхвърли окончателното споразумение. От страна на САЩ, това ще направи Конгресът на САЩ.

КОЛКО ВРЕМЕ ЩЕ ОТНЕМАТ ПРЕГОВОРИТЕ?
Първият кръг от преговорите се състоя през юли, а следващите кръгове се провеждат на всеки няколко седмици.
Желанието както на ЕС, така и на САЩ е да се избегне проточването на преговорите с години.  Като цяло би следвало споразумение да може да се постигне в рамките на няколко години, но най-важното, разбира се, е да се постигне добър резултат.

КАКВА Е ПОЛЗАТА ЗА ЕС?
Както винаги преди да вземе решение дали да започне преговори за сключване на търговско споразумение, ЕС извърши оценка на въздействието относно възможните последици от споразумението. В оценката се разглежда не само потенциалното икономическо въздействие, но също така и евентуалното отражение върху социалната област и околната среда. Анализират се и резултатите от наличието на различни степени на либерализация на търговията между ЕС и САЩ. Във всеки случай според оценката цялостният ефект за ЕС е положителен, като също става ясно, че колкото по-голяма е степента на либерализация,  толкова по-добър е общият резултат.
Едно от проучванията, върху които стъпи оценката на въздействието на Комисията, бе независимият доклад, възложен от ЕС на Центъра за изследвания в областта на икономическата политика в Лондон (CEPR). В проучването, озаглавено "Ограничаване на пречките пред трансатлантическата търговия", са очертани икономическите ефекти на ТПТИ както за ЕС, така и за САЩ.
В него се посочва, че икономиката на ЕС би могла да извлече ползи на стойност 119 милиарда евро годишно, което се равнява на 545 EUR повече за едно домакинство в ЕС.  Според проучването американската икономика би могла да спечели допълнително 95 милиарда евро годишно или 655 EUR на едно американско семейство.  Цената на тези ползи е много ниска, тъй като те ще бъдат постигнати в резултат от премахването на митата, на ненужните правила и бюрократичните пречки, които затрудняват търговския обмен през океана. Допълнителният икономически растеж, който се очаква в резултат наТПТИ, ще бъде от всеобща полза. Насърчаването на търговията е добър начин да стимулираме растежа на нашите икономики чрез създаването на повече търсене и предлагане, без да се налага да увеличаваме публичните разходи или заеми. ТПТИ би било възможно най-евтиният пакет от мерки за стимулиране на икономиката.
Въпреки че равнището на митата между ЕС и САЩ и сега е ниско  (средно 4 %), мащабът на икономиките на ЕС и САЩ взети заедно и на търговията между тях е такъв, че премахването на митата ще окаже благоприятно въздействие върху работните места и растежа.  Начинът, по който тези преговори биха могли да доведат до реални икономии, до създаване на работни места и до повече ползи за потребителите, е именно чрез премахване на ненужните правила и регулиране - т.нар. нетарифни бариери.  Те са резултат от съществуващите различия в регулирането и стандартите.  Премахването им може да се окаже сложно, тъй като, въпреки че както ЕС, така и САЩ разполагат с достатъчно добри системи за гарантиране на безопасността и защитата на потребителите, те често възприемат различен подход за постигането на една и съща цел.  Спазването на правила в рамките на две отделни системи може да струва време и пари.
Цената на ненужната бюрокрация може да достигне равностойността на митнически налози в размер 10-20 % от цената на стоките - допълнителен разход, който се плаща от потребителя.  В независимо проучване, проведено от Центъра за изследвания в областта на икономическата политика в Лондон (CEPR), озаглавено „Ограничаване на пречките пред трансатлантическата търговия “, се посочва, че до 80 % от икономическите ползи от ТПТИ ще бъдат резултат от намаляването на разходите, свързани с бюрокрацията и регулирането, както и от либерализирането на търговията с услуги и обществени поръчки.  Ето и някои практически примери за това:

-  Както ЕС, така и САЩ имат високи стандарти за безопасност по отношение на автомобилите. ТПТИможе да даде възможност на ЕС и САЩ да признават взаимно своите стандарти, така че автомобилите, които са доказано безопасни за продажба от едната страна на Атлантическия океан, да могат да се продават от другата, без да са необходими допълнителни изпитвания или без да се налага те да бъдат адаптирани, за да отговорят на допълнителни спецификации;
-  Отварянето на американския сектор на обществените поръчки за европейските строителни предприятия би могло да им даде възможност да се конкурират за големи проекти за строителство на сгради и обществен транспорт в САЩ.
Европейските предприятия, европейските работници и граждани ще извлекат огромна полза от по-отворения американски пазар.  В ЕС има много силно конкурентни предприятия, които произвеждат висококачествени продукти и услуги, включително редица световни лидери и водещи марки.   В областта на селското стопанство например фитосанитарните разпоредби на  САЩ забраняват европейските ябълки, а според разпоредбите им за безопасност на храните вносът на редица европейски сирена е незаконен.  Премахването на митата и другите пречки пред търговията ще позволи на европейските производители да продават повече на американците:  това е от полза за предприятията, от полза е и за заетостта. Отстраняването от страна на ЕС на пречките пред навлизането на продукти и инвестиции от САЩ ще означава по-голям избор и по-ниски цени за хората тук в Европа.  Няма никакво съмнение, че двете страни ще спечелят от по-нататъшното отваряне на пазарите за търговията и инвестициите.  Това ще бъде от полза за всички.

Източник: http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/questions-and-answers/index_bg.htm


 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре