Борба срещу тероризма: контрол върху чуждестранните бойци и „вълците единаци“

Борба срещу тероризма: контрол върху чуждестранните бойци и „вълците единаци“
ЕП одобри нови общоевропейски правила за справяне с нарастващата заплаха от пътуване на „чуждестранни бойци“ до зони на конфликт с цел тероризъм и с „вълците единаци“, които планират самостоятелни атаки.
Новата директива за борба с тероризма ще допълни съществуващата правна рамка на ЕС по отношение на терористичните престъпления и ще разшири обхвата на правилата, така че в тях да бъдат включени и възникващи заплахи.
     В дебат преди гласуването докладчикът Моника Холмайер (ЕНП, Германия) каза: „Трябва да спираме извършителите, преди да извършват своите нападения, а не да изразяваме съжаление, когато вече е късно.“ Тя добави: „Постигнахме добър баланс между подобряването на безопасността и стриктната защита на основните права, защото няма смисъл от безопасност без права.“
     Текстът, по който е постигнато неофициално споразумение между ЕП и Съвета през ноември 2016 г., бе одобрен с 498 гласа „за“ срещу 114 „против“, с 29 „въздържали се“.
    Разширеният списък на подготвителните действия, свързани с тероризъм, които ще бъдат криминализирани, включва:
–      пътуване в чужбина с цел присъединяване към терористична група и/или последващо връщане в ЕС с цел извършване на терористично нападение;
–      набиране на терористи;
–      обучение на терористи;
–      помагачеството, подбудителството или подготовка на терористични нападения;
–      публично подстрекаване към терористични актове или тяхната защита;
–      финансиране на терористични групи или терористични актове.
     Новата директива включва и разпоредби за оказване на помощ на жертвите на тероризма, за да се гарантира, че те и техните семейства ще получат незабавна помощ след евентуална атака. Например, държавите членки следва да гарантират, че всички жертви на тероризма имат достъп до служби за подкрепа, които да им окажат съдействие с информация за това в коя болница се намира техен роднина или връщане в техните родни страни, в случай, че терористичното престъпление е извършено, докато те са пребивавали в друга държава членка. Тук трябва да се включат и оказване на медицинска и психологическа помощ, както и съвети относно правни и финансови въпроси.
      След като новите правила бъдат публикувани в Официален вестник на ЕС, държавите членки ще разполагат с 18 месеца, в които да ги транспонират в националното си право.
     Обединеното кралство и Ирландия няма да бъдат обвързани с директивата, но могат да уведомят Европейската комисия, ако имат желание да се включат. Директивата няма да се прилага спрямо Дания.
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре