ЕС ще носи отговорност за развитието на малките и средните по големина градове

ЕС ще носи отговорност за развитието на малките и средните по големина градове
На 1 юли 2015 г. в София бяха представени бъдещите приоритети в регионалната политика на ЕС относно градовете и градските зони в рамките на международната конференция „Градското измерение на политиките на ЕС“, организирана от Информационното бюро на Европейския парламент в България. Специални гости на събитието бяха Искра Михайлова (АЛДЕ) – председател на Комисията по регионално развитие в ЕП и Керстин Вестфал (С&Д, Германия) – член на Комисията. По време на конференцията бяха представени основните предложения в проектодоклада на ЕП за предстоящите промени в регионалната политика на ЕС по отношение на градовете, по който докладчик е именно г-жа Вестфал, както и позицията на различните национални и европейски институции и тези на неправителствения сектор.

Събитието продължи с кръгла маса по темата, в която активно участие взеха Оливие Бодле от Генерална дирекция „Регионална и урбанистична политика“ на Европейската комисия; Ася Станкова – и.д. Директор на ОП „Региони в растеж“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството; Васил Гарнизов – експерт от Нов български университет, както и представители на български общини, неправителствени организации и други заинтересовани страни.

Искра Михайлова определи проектодоклада като „амбициозен и иновативен“ и заяви желанието на България да продължи активно участието си в дискусията по темата за развитието на градските политики. Г-жа Михайлова подчерта, че мобилизирането на наличните ресурси, вкл. експертни, е от съществено значение за усвояването на повече средства, които да се насочват към големите градове. За пример бе посочена Холандия, където има отлична усвояемост на средствата от ЕС, предназначени за градските зони, които многократно след това се мултиплицират от частни инвестиции. Председателят на Комисията по регионално развитие в ЕП отбеляза още, че „гласът“ на България се чува все по-ясно в дискусиите за градското развитие в ЕС и тази тенденция ще продължи и в бъдеще.

Г-жа Михайлова обясни, че докладът е имал над 180 предложения за изменения, но членовете на Комисията по регионална политика в ЕП са се обединили около няколко основни позиции. Евродепутатите смятат, че единствено интегрираният подход може да даде резултат в политиката за развитието на градовете чрез включване на различните европейски политики и различните нива на властите в ЕС. Също така, според тях фокусът трябва да бъде поставен върху по-малък брой по-важни приоритети в градската политика и да не се стига до разпиляване по множество теми. Докладът призовава Европейската комисия към създаване на нова програма за градовете, която да мобилизира всички усилия за подобряване на качеството на живот в тях.

Керстин Вестфал, в качеството си на докладчик по градското измерение на политиките на ЕС, заяви, че стратегията е важна и за България, защото 72% от населението на страната живее в градски зони. „Бъдещата стратегия за градовете няма да бъде фокусирана само върху големите градове. ЕС ще носи отговорност за развитието на малките и средните по големина градове, като ключова част от усилията ще бъдат насочени към т.нар. функционални региони. Това са населените места в непосредствена близост до градовете и техните предградия. В Европейската комисия имаме нужда и от експерти, специално ангажирани с бъдещата урбанизационна политика в рамките на ЕС“, допълни още Вестфал.

Г-жа Вестфал отбеляза, че представителите на градовете познават най-добре проектите, от които се нуждаят техните граждани. Според нея обаче те често се страхуват от нови и противоречиви изисквания, както и от усложняване на правилата за финансиране. Една от целите на представения от нея доклад е и опростяването на процедурите и по-добро използване на европейските фондове. Керстин Вестфал лансира идеята за „териториална“ оценка за въздействието, която да проверява доколко дадена програма е била полезна за градовете, както и за т.нар. „one-stop shop“, където на едно място да може да се получи всичката налична информация за възможностите за финансиране за градско развитие.

Оливие Бодле, експерт в Генерална дирекция „Регионална и урбанистична политика“ на Европейската комисия, заяви, че до момента е свършена много работа, но за да бъдат взимани правилните решения за градската среда, трябва да има по-добро разбиране и яснота относно процесите, които се случват с градовете. „Има много сходства между проектодоклада и позицията на ЕК“, заяви той в заключение.

По време на кръглата маса „Градското измерение на политиките на ЕС“ представителят на МРРБ Ася Станкова представи стъпките, предприети от Министерството в подкрепа на разработването на Градския дневен ред (Urban Agenda) на ЕС 2014―2020, участието в работните срещи на всички нива, вкл. в неформалната среща на министрите от страните в ЕС, отговорни за териториалното сближаване и градските въпроси.

Васил Гарнизов, експерт от Нов български университет, даде пример за евентуална добра практика – механизъм за солидарност между градовете, за да се задържат хората в по-малките градове, а не да се съсредоточават само в големите.

Информационно  бюро на Европейския парламент в България
 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре