Евродепутатите настояват за „безпрецедентно внимание и контрол“ при изразходването на европейските фондове за възстановяване

Евродепутатите настояват за „безпрецедентно внимание и контрол“ при изразходването на европейските фондове за възстановяване

Евродепутатите са загрижени, че държавите членки, които получават най-големи средства от подкрепата на ЕС за сближаване, сред които Полша, Унгария и България, не участват в специалната операция на ЕС за предотвратяване, разкриване и разследване на злоупотреби с фондовете на ЕС за възстановяване във връзка с COVID-19, и призовават всички държави членки да направят това.

Евродепутатите посочват новите рискове от измами, предизвикани от пандемията от COVID-19, и призовават всички държави членки да си сътрудничат за предотвратяване на измамите, свързани с фондовете на ЕС за възстановяване.

Членовете на ЕП призовават Европейската комисия да изпълнява своите задължения като „пазител на Договорите“ и да се бори с нарушенията на принципите на правовата държава. Те приветстват решението за задействане на механизма за обвързване с условия за спазване на принципите на правовата държава срещу Унгария, като настояват той да се прилага „за всички държави членки, които не спазват принципите на правовата държава без изключение“.

Ако полското и унгарското правителство не спазват условията за получаване на средства от ЕС, Европейската комисия следва временно да управлява европейските фондове пряко чрез местните органи на управление и организациите на гражданското общество. Евродепутатите настояват да не се предоставят фондовете по плана за възстановяване на Полша, докато тя не изпълни изцяло решенията на Съда на ЕС и на Европейския съд по правата на човека и докато нейните национални органи не признаят върховенството на правото на ЕС.

Те изразяват признателност към всички усилия, положени от съседните на Украйна държави членки за посрещане на хората, бягащи от войната, но заявяват, че „не може да се извършва плащане на средства от ЕС, ако държава членка откаже да спазва решенията на Съда на ЕС и да признае върховенството на правото на ЕС“.

COVID-19 и измамите

В резолюция, приета  с 437 гласа „за“, 94 гласа „против“ и 39 гласа „въздържал се“, членовете на ЕП посочват, че пандемията от COVID-19 е отворила нови възможности за измами поради опростените процедури, по-ниското качество на търговете за обществени поръчки по време на извънредната ситуация и чрез завишаване на разходите. Те призовават за изготвянето на нови стратегии за контрол и превантивни мерки, тъй като безпрецедентните средства в размер на 1.8 трилиона евро по многогодишната финансова рамка (МФР) предоставени за периода 2021-2027 г. и плана за възстановяване „NextGenerationEU“ изискват „безпрецедентно равнище на внимание и контрол“.

 

Западни Балкани

Евродепутатите също така изразяват съжаление, че финансовата подкрепа в размер на 700 милиона евро за подобряване на принципите на правовата държава в Западните Балкани, предоставена от ЕС между 2014 г. и 2020 г., е оказала слабо въздействие върху основните реформи. Европейската комисия следва да изпрати ясни сигнали, че враждебните реакции срещу стандартите за върховенство на закона могат да застрашат присъединяването им към ЕС, настояват те.

Цитат

Докладчикът Каталин Чех (Renew, Угнария),по време на дебат преди гласуването, призова за укрепване на органа на ЕС за борба с измамите, OLAF и Европейската прокуратура, като заяви, че „в крайна сметка изразходването на повече средства за борба с измамите спестява пари на европейските данъкоплатци“. „Когато разговаряхме с представители на тези институции, един общ проблем, който те посочиха, беше, че са необходими повече персонал и повече средства за борба с измамите. Това е справедлив аргумент. Разполагаме с исторически нов фонд за възстановяване, разполагаме с много по-голям бюджет, но капацитетът ни да контролираме този бюджет не се усилва успоредно с това“, допълни тя.

Евродепутатите искат също така да се удължи мандатът на прокуратурата на ЕС и да се създаде „Европейски зелен прокурор“, за да се подобри прилагането на законодателството на ЕС в областта на околната среда и да се води борба с трансграничните престъпления срещу околната среда.

Контекст

През 2020 г. бяха докладвани 1056 случая на измами, възлизащи на 374 милиона евро, но според оценки на европейската прокуратура общият размер на щетите, причинени от измами и корупция, възлиза на 5.4 милиарда евро. Независимо че общият брой на случаите намалява в сравнение със средния за последните пет години, финансовите щети свързани с тези случаи са се увеличили. Повече от половината  от тези случаи (605) се отнасят до усвояването на средства от фондовете на ЕС, по-специално плащанията в областта на развитието на селските райони и селското стопанство, следвани от митническите измами (451 докладвани случая)

 

Европейски парламент,

Бюро за връзка в България
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре