Европарламентът предлага набор от политики за намаляване замърсяването на въздуха

Европарламентът предлага набор от политики за намаляване замърсяването на въздуха

Приетата необвързваща резолюция съдържа предложения за справяне със замърсяването на въздуха от транспорта, земеделието и енергийния сектор. За нея гласуваха  446 гласа „за“, срещу 146 гласа „против“ и 79 „въздържал се“ . Евродепутатите подчертават, че замърсяването на въздуха има местно, регионално, национално и трансгранично измерение и изисква действия на всички нива на управление. Те призовават Европейската комисия да предложи въвеждане на по-строги стандарти за прахови частици PM2,5 в правилата на ЕС относно качеството на въздуха, както гласи препоръката от Световната здравна организация (СЗО). Евродепутатите призовават властите да разработят планове за действие за чист въздух, съдържащи мерки, които се отнасят до източниците на замърсяване на въздуха и всички сектори на икономиката.

Европейската комисия трябва да актуализира директивата относно качеството на атмосферния въздух в съответствие със сегашните лимити на СЗО за прахови частици, серни оксиди и нива на озона. Тя също трябва да засили проверките за гарантиране на това, че държавите членки спазват изпитателните процедурни стандарти за емисии на дизелови автомобили съгласно законодателството на ЕС относно типовото одобрение на превозни средства.

Евродепутатите изразяват загриженост относно нарастващите научни доказателства за въздействието на свързаното с трафика замърсяване на въздуха върху когнитивното развитие и способностите, най-вече върху децата. Те насърчават използването на дигитални технологии, като електронно начисляване на пътни такси и електронно издаване на билети, за прилагането на принципа „замърсителят плаща“, като ценообразуването е въз основа на екологичните характеристики на превозните средства.

Евродепутатите също призовават ЕС да разработи процедури за колективна правна защита за предпазване на потребителите при случаи на бъдещи скандали с автомобилни емисии. Производителите на автомобили трябва допълнително да инсталират на неотговарящите на изискванията дизелови автомобили задължително пречиствателно оборудване, за да избегнат забраната на дизеловите автомобили. Разноските трябва да бъдат поети от автомобилния производител, завяват те.

Те призовават Комисията да продължи да намалява емисиите в ЕС на NOx от автомобили и да помогне за преодоляване на различията между лимитите за емисии от автомобили и реалните измерени нива по пътищата до 2021 г. Комисията трябва също да отчете въвеждането на стандарти за справяне с емисии от превозните средства, различни от отработените газове (като напр. от износването на гуми и спирачни накладки) и емисии от метан от земеделието, които са важни прекурсори на приземен озон.

Евродепутатите призовават бъдещото финансиране чрез Общата селскостопанска политика (ОСП) да бъде свързано със задължителните мерки за намаляване на нивата на замърсяване на въздуха. Сегашните хранителни и селскостопански системи са отговорни за прекомерни емисии на амоняк (NH3), азотен оксид (N2O) и метан (CH4), отбелязват евродепутатите. 94% от емисиите на амоняк и 40% от емисиите на метан произлизат от земеделски дейности.

Евродепутатите приветстват поетите ангажименти от поне десет държави членки за постепенно извеждане от употреба на въглищата като енергиен източник и призовават останалите държави членки да направят същото най-късно до 2030 г.

Момчил Неков (С&Д, България) коментира: „Чистотата на околната среда и на въздуха са в голяма степен лична отговорност на всеки един от нас, но и въпрос на политики. Освен глобалните аспекти, като справяне с вредните емисии от индустрията и от транспортния сектор, трябва да се справим и със социалния фактор на неинформираност, бедност и неразбиране на проблема. Трябва да инвестираме в информираност, за да не се налага да инвестираме после много повече в здравеопазване“.

Лошото качество на въздуха има огромно въздействие върху здравето, като бременните жени, децата и възрастните хора са особено уязвими. Около 90% от европейците, живеещи в градове, са изложени на нива на замърсяване на въздуха, считани за вредни за човешкото здраве.

Евродепутатите напомнят, че законовите ограничения на ЕС по отношение на емисиите все още са над препоръчаното от СЗО, като според оценки на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) всяка година в ЕС над 400 000 случая на преждевременна смърт се дължат на замърсяването на въздуха.

Евродепутатите отбелязват, че през 2018 г. Съдът на ЕС е бил сезиран за неспазване на стандартите на ЕС за качество на въздуха от шест държави членки. В момента има 29 висящи дела за нарушения срещу двадесет държави членки за неспазване на лимитите на ЕС за качеството на въздуха, близо две трети от държавите членки понастоящем не спазват нормите за допустими стойности за PM10 и NO2, а една пета надвишават целевата стойност за PM2,5.

Информационно бюро на Европейския парламент в България

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре