Комисията предлага единен за ЕС кодекс за поведение в борбата с онлайн дезинформацията

Комисията предлага единен за ЕС кодекс за поведение в борбата с онлайн дезинформацията

На 26 април Комисията предлага мерки за борба с онлайн дезинформацията, включващи единен за ЕС кодекс за поведение във връзка с дезинформацията, подкрепа за независима мрежа на проверителите на факти, както и редица действия за насърчаване на качествената журналистика и медийната грамотност.

Неотдавнашните разкрития относно Facebook и Cambridge Analytica, показващи как точно може да бъде злоупотребявано с лични данни по време на избори, са своевременно напомняне за необходимостта от допълнителни мерки за гарантиране на устойчивите демократични процеси. Европейската комисия предприема стъпки за борба с дезинформацията, за да гарантира защитата на европейските ценности и сигурност Заместник-председателят на Европейската комисия Андрус Ансип, отговарящ за цифровия единен пазар, посочи: „Използването на дезинформацията като средство за политическо влияние не е новост, но новите технологии, най-вече цифровите, разшириха нейния онлайн обхват във вреда на демократичните процеси и обществото ни. В онлайн средата доверието може да бъде лесно загубено, но трудно възстановено, ето защо е необходимо да работим по въпроса заедно с медийния сектор. Онлайн платформите играят важна роля в борбата срещу кампаниите за дезинформация, организирани от отделни лица и държави с цел да застрашат нашата демокрация.“

Мария Габриел, комисар по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество, заяви: „Призоваваме всички действащи лица и най-вече онлайн платформите и социалните мрежи, които носят безспорна отговорност, да действат въз основа на план за постигане на общ европейски подход, гарантиращ правата и ефективната защита на гражданите срещу дезинформацията. Ще следим отблизо постигнатия напредък и евентуално, ако резултатите се окажат незадоволителни, ще предложим до декември допълнителни мерки, в т.ч. с регулаторен характер.“

Комисарят, отговарящ за Съюза на сигурност, Джулиан Кинг, предупреди: „Използването на фалшивите новини и онлайн дезинформацията като оръжие представлява сериозна заплаха за сигурността на нашите общества. На подривната дейност на ползващите се с доверие канали, разделящи и разгласяващи зловредно съдържание, трябва се даде решителен отпор, основан на по-голяма прозрачност, проследимост и отговорност. Интернет платформите са главните действащи лица, които могат да се противопоставят на субектите, злоупотребяващи с тяхната инфраструктура, както и да гарантират безопасността на своите потребители и на обществото.“

Въз основа на независимия доклад, публикуван през март 2018 г. от експертната група на високо равнище относно фалшивите новини и онлайн дезинформацията, както и на по-широките консултации, проведени през последните шест месеца, Комисията определя дезинформацията като „доказуемо невярна или подвеждаща информация, която е създадена, представяна и умишлено разпространявана с цел извличане на икономическа изгода или въвеждане на обществеността в заблуждение и която може да нанесе вреди на обществото“.

83 % от участниците в последното проучване на Евробарометър смятат, че фалшивите новини представляват опасност за демокрацията. Особена тревога сред отговорилите буди умишлената дезинформация, насочена към изборни манипулации и миграционни политики. В проучването се изтъква също значението на качествените медии: анкетираните смятат традиционните медии за най-достоверен източник на новини (радиото със 70 %, телевизията с 66 %, печатните издания с 63 %). Онлайн източниците на новини и уебсайтовете с видеоматериали се ползват с най-ниско доверие — съответно средно с 26 % и 27 %.

Съвместният изследователски център на Европейската комисия публикува проучване на фалшивите новини и дезинформацията. В него се посочва, че две трети от лицата, ползващи новини онлайн, предпочитат да се информират чрез платформи, функциониращи на базата на алгоритми, като например търсачки, новинарски агрегатори и уебсайтове на социалните медии. В него също така се отбелязва изместването на пазарната мощ и печалбите — от издателите на новини към операторите на платформи, които разполагат с масиви от данни, позволяващи статиите и рекламите да достигат до подходящите читатели.

Ето мерките за борба с онлайн дезинформацията
В отговор на тези опасения и тенденции Комисията предлага редица мерки за борба с онлайн дезинформацията, сред които:

1. Кодекс за поведение във връзка с дезинформацията: като първа стъпка онлайн платформите трябва до юли да разработят и спазват общ кодекс за поведение с цел:
o Гарантиране на прозрачността при финансирането на спонсорирано съдържание, по-специално на политическа реклама, както и ограничаване на възможностите за целенасочено влияние от страна на политическата реклама и намаляване на приходите на лицата, разпространяващи дезинформация;
o Внасяне на по-голяма яснота относно функционирането на алгоритмите и създаване на възможности за външни проверки;
o Улесняване на потребителите при намирането и ползването на различни информационни източници, представящи алтернативни гледни точки;
o Въвеждане на мерки за идентифициране и закриване на фалшиви профили и за решаване на проблема с автоматичните ботове;
o Осигуряване на възможности за проверителите на факти, изследователите и публичните органи да следят непрекъснато разпространението на дезинформация онлайн;

2. Независима европейска мрежа на проверителите на факти: които ще налагат общи методи на работа, обменят най-добри практики и ще се стремят към постигане на възможно най-широко покритие на фактологическите поправки в целия ЕС; проверителите ще бъдат подбрани измежду членовете от ЕС на Международната мрежа за проверка на фактите, спазваща строг международен кодекс от принципи за проверка на фактите;

3. Надеждна европейска онлайн платформа срещу дезинформацията, която да подпомага мрежата на проверителите на факти и съответните университетски изследователи, като набира и анализира трансгранични данни и осигурява достъп до данни за целия ЕС;

4. Повишаване на медийната грамотност: по-високото равнище на медийна грамотност ще помогне на гражданите да разкриват онлайн дезинформацията и да преценяват критично онлайн съдържанието. За тази цел Комисията ще насърчава проверителите на факти и сдруженията на граждани да предоставят образователни материали на училищата и преподавателите и ще организира Европейска седмица на медийната грамотност;

5. Подкрепа за държавите членки за гарантиране на устойчивостта на избирателните процеси срещу все по-усъвършенстваните кибернетични заплахи, включително онлайн дезинформация и кибератаки;

6. Насърчаване на системи за доброволна онлайн идентификация, за да се подобри проследимостта и идентифицирането на доставчиците на информация и повиши доверието и надеждността по отношение на общуването онлайн и на информацията и нейните източници;

7. Насърчаване на качествената и разнообразна информация: Комисията призовава държавите членки да увеличат своята подкрепа за качествената журналистика с оглед постигане на плуралистична, разнообразна и устойчива медийна среда. През 2018 г. Комисията ще отправи покана за предложения за създаването и разпространяването на качествено новинарско съдържание по въпросите на ЕС чрез основани на данни новинарски медии;

8. В изготвена от службите на Комисията Координирана политика за стратегическа комуникация, съчетаваща настоящите и бъдещите инициативи на ЕС и на държавите членки срещу онлайн дезинформацията, ще бъдат изложени мерките за осведомяване, насочени към противодействие на неверните информации за Европа и справяне с дезинформацията — в рамките на ЕС и извън него.


Следващи стъпки
Съвсем скоро Комисията ще организира многостранен форум, чрез който да бъде установена рамката за ефикасно сътрудничество между съответните заинтересовани страни, включително онлайн платформи, рекламната индустрия и големите рекламодатели, както и да бъде поет ангажимент за координиране и увеличаване на усилията за борба с дезинформацията. Основната цел на форума е изготвянето на единен за ЕС кодекс за поведение във връзка с дезинформацията, който да бъде публикуван до юли 2018 г., с оглед постигането на видим ефект до октомври 2018 г.

До декември 2018 г. Комисията ще представи доклад за постигнатия напредък. В доклад ще бъде разгледана също така необходимостта от по-нататъшни действия за осигуряване на непрекъснато наблюдение и оценка на очертаните в плана действия.

Източник: Европейска комисия

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре