Европейска година за развитие 2015: „Нашият свят, нашето достойнство, нашето бъдеще”

Европейска година за развитие 2015: „Нашият свят, нашето достойнство, нашето бъдеще”
Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз официално обявиха 2015 г. за Европейска година за развитие. Това стана на  2 април 2014 г. Девизът на Европейската година е: „Нашият свят, нашето достойнство, нашето бъдеще”. Основен аргумент за решението е, че Политиката на сътрудничество за развитие има за първостепенна цел намаляването, а в дългосрочен план, премахването на бедността. „Борбата с бедността в световен мащаб ще допринесе също така и за изграждането на по-стабилен, по-мирен, по-проспериращ и по-справедлив свят, който отразява взаимозависимостта между по-богатите и по-бедните страни”, се казва във въвеждащия текст на позицията на Европейския парламент.

-  Европейският съюз е най-големият донор на официално подпомагане за развитие в света. Наистина през последните години има значителни размествания в глобалното икономическо и политическо равновесие. Много от страните от глобалния Юг се превърнаха в основни двигатели на световния растеж. Независимо от това сътрудничеството за развитие е жизнено важно. Около 1,3 милиарда души все още живеят в изключителна бедност, а нуждите от човешко развитие на много други все още не са задоволени. Вътрешните неравенства в самите държави са се увеличили в повечето части на света. Околната среда е подложена на все по-силен натиск, а развиващите се страни са особено тежко засегнати от последствията от изменението на климата. Тези предизвикателства са всеобщи и с тях трябва да се справят всички страни чрез съвместни действия.

-  Европейският съюз играе ключова роля по отношение на въпросите, свързани с развитието в глобален мащаб. 2015 е годината, в която трябва да бъдат постигнати Целите на хилядолетието за развитие. Макар че сътрудничеството за развитие е много повече от помощ за развитие, следва да се отбележи, че по-голямата част от общата официална помощ за развитие (60%) идва от ЕС и неговите държави членки. ЕС и неговите граждани, заедно с партньорите му в развиващите се страни, би трябвало да играят водеща роля в дебатите относно периода след 2015 г.

- За да участват, гражданите трябва да са добре информирани за текущата ориентация на ЕС по въпросите на политиката за развитие. Именно това е основната цел на инициативата „Европейска година за развитие”. Необходимо е предоставянето на информация за това как отвореният към външния свят Съюз може да допринесе за осигуряване на устойчиво развитие в световен мащаб. Важно е да се повиши осведомеността относно глобалната взаимозависимост и да се демонстрира, че развитието е нещо повече от помощ.

- Тази тематична година е уникална възможност за широка обществена дискусия в България, където гражданите са слабо осведомени за ангажиментите, които правителството ни има в рамките на европейската политика за развитие. Основният акцент трябва да бъде поставен върху най-устойчивите и важни аспекти на сътрудничеството за развитие като световната солидарност и справедливост, целите за устойчиво развитие, глобалните предизвикателства и ролята на европейските граждани като потребители и действащи лица в световната икономика. Би трябвало да започне дискусия и за новите отговорности на младите хора в глобалния свят, в контекста на глобалното образование и образованието за развитие, както и за ролята на частния сектор в развитието.

Източник: Българска Платформа за Международно Развитие /БПМР/
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре