Мерки на политиката на сближаване на ЕС в отговор на кризата с коронавируса

Мерки на политиката на сближаване на ЕС в отговор на кризата с коронавируса

Европейската комисия обявява днес първите предварителни резултати от изпълнението на Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса и Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса — плюс.

От началото на кризата и благодарение на гъвкавостта, въведена в политиката на сближаване, ЕС мобилизира над 13 милиарда евро под формата на инвестиции за справяне с последиците от пандемията от коронавирус чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ) и Кохезионния фонд (КФ). Чрез фондовете на ЕС беше предоставена помощ на националните, регионалните и местните общности, за да противодействат на отрицателното социално-икономическо въздействие на пандемията от коронавирус.

Общо 4,1 милиарда евро бяха преразпределени към здравеопазването за закупуване на жизненоважно оборудване и лични предпазни средства за спасяване на човешки животи. 8,4 милиарда евро бяха мобилизирани чрез отпускане на безвъзмездни средства, заеми и поредица от персонализирани финансови инструменти в подкрепа на икономиката, и по-специално на малките и средните предприятия (МСП), за да се адаптират към кризата. И накрая, около 1,4 милиарда евро бяха отпуснати чрез ЕСФ, за да се помогне на хората и да се запазят работните места.

За да се гарантира максимална прозрачност и отчетност, Комисията стартира специална уебстраница на платформата за свободно достъпни данни във връзка със сближаването, за да покаже как политиката на сближаване на ЕС подпомага държавите членки за преодоляване на кризата с коронавируса. Чрез ежедневни актуализации платформата ще показва цялата информация относно измененията на програмата, къде се изразходват и как се инвестират ресурсите.

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре