Европейски парламент: Необходими са повече усилия за равенството между половете

Европейски парламент: Необходими са повече усилия за равенството между половете
Трябва да има промени в политиките, за да се постигне равенство между жените и мъжете, се посочва в незаконодателна резолюция на Парламента, приета  с 441 гласа „за“, 205 „против“ и 52 "въздържал се". Въпреки постигнатия напредък по някои въпроси на неравенството между половете, предстои да се положат още много усилия, за да се намали разликата в заплащането на мъжете и жените, да се премахне т. нар. „стъклен таван“ по отношение на кариерното развитие на жените, да се преодолее липсата на икономическа независимост, да се подобри балансът между професионалния и личния живот, включително по отношение на майчинството и отпуска по бащинство, както и да се защити правото и достъпът на жените до противозачатъчни средства и аборт.

Ето някои факти: Една жена получава средно 83,6 цента за всяко евро, платено на мъж за извършването на една и съща работа /-16,4%/.

• 32% от жените в ЕС работят на непълен работен ден в сравнение със само 8,2% от мъжете.

• Пенсиите на жените са 39% по-ниски спрямо тези на мъжете

• Само 31% от предприемачите в ЕС са жени, въпреки че те съставляват 60% от завършилите висше образование

• Жените заемат едва 17,8% от местата в управителните съвети на големите компании

• Според сегашните тенденции целите на ЕС за намирането на работни места за 75% от жените няма да бъдат постигнати до 2038 г. Мъжете и жените няма да получават равно заплащане до 2084 г.

 

Затова депутатите призовават страните членки към :

• прилагане на директивата за принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите,

• деблокиране на законопроекти за жените в управителните съвети и поощряване на образователните политики за насърчаване на жените да изградят кариера в областта на науката, технологиите и ИКТ сектора,

• решаване на проблема с жените на непълно работно време, ниско платената и несигурна работа и гарантиране на качествена и достъпна грижа за деца и други зависими лица.

Споделяне на семейните задължения, като платен отпуск по бащинство, е важна стъпка. Като се има предвид, че по-гъвкавото работно време може да подобри участието на жените на пазара на труда, но също така може да повлияе и на заплатите им, членовете на Европейския парламент насърчават жените и мъжете да споделят семейните отговорности. Бащите трябва да имат право на най-малко 10 дни платен отпуск по бащинство, посочиха депутатите. Членовете на Европейския парламент призоваха Съвета на министрите на ЕС да извади от задънената улица проекта за директива за отпуск по майчинство, блокиран от страните членки от 2010 г. насам.

За да се помогне за подобряването на баланса между професионалния и личния живот, депутатите призоваха Европейската комисия да предложи на страните членки на ЕС по-голяма финансова подкрепа за достъпни системи за отглеждане на деца. Депутатите отбелязаха, че според доклад на ЕК, разходите за грижите за децата са основната причина, посочена от майките, да не се връщат на работа или на работа на пълно работно време.

Жените трябва да имат сексуални и репродуктивни здравни права. Депутатите припомниха, че жените трябва да разполагат със средства за контрол върху сексуалните и репродуктивните си здравни права, включително непосредствен достъп до противозачатъчни средства и аборт.

„Жените и мъжете не са и никога няма да бъдат еднакви, но в интерес на всички е те да имат едни и същи права“, коментира докладчикът г-н Марк Тарабела (С&Д, Белгия) след гласуването.

 По информация на Българската редакция на Пресслужбата на Европейския парламент
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре