Национални планове за възстановяване: историческа възможност за дългосрочен устойчив растеж

Национални планове за възстановяване: историческа възможност за дългосрочен устойчив растеж

•             Основният акцент трябва да е върху екологичния и цифровия преход

•             Средствата трябва да бъдат справедливо разпределени между секторите, обществата и бъдещите поколения

•             Евродепутатите са против всякакви политически отстъпки, които размиват изискванията и целите

•             Проектите и мерките не трябва да противоречат на ценностите на ЕС

Парламентът настоява, че националните планове за възстановяване трябва да отговарят изцяло на договорените изисквания и цели за справедлив и екологосъобразен растеж и цифрова трансформация.

Резолюцията относно текущата оценка на националните планове за възстановяване, представени до момента от държавите членки на Европейската комисия, беше приета  с  514 гласа „за“, 163 гласа „против“ и 9 гласа „въздържал се“. Членовете на ЕП подчертават, че Механизмът за възстановяване и устойчивост (МВУ) е исторически инструмент на ЕС, който трябва не само да смекчава отрицателните последици от пандемията от COVID-19, но и да оказва трайно въздействие върху просперитета и да спомага за справедливото разпределение на растежа. Те призовават Европейската комисия да одобрява само планове, които изцяло отговарят на целите, договорени в регламента за Механизма за възстановяване и устойчивост, и да не се поддава на политически натиск.

Най-важните области: климатичен и цифров преход

Евродепутатите изискват от Европейската комисия да извърши внимателна оценка и да гарантира, че всеки от националните планове за възстановяване и устойчивост допринася ефективно за шестте политики , посочени в регламента: екологичен преход, цифрова трансформация, конкурентоспособност, социално сближаване, институционална подготвеност и реакция при кризи и следващото поколение, включително образование и умения.

Членовете на ЕП подчертават, че минимум 37% от бюджета в националните планове трябва да бъде отделен за опазване на климата, включително биологичното разнообразие, както и че разпоредбите за „ненанасяне на значителни вреди“ са ключов инструмент за подкрепа на екологичния преход.

Те посочват, че бюджетът, предназначен за цифрови дейности (20%), трябва да допринася за цифровия преход, включително въпросите на сигурността, стратегическите интереси на ЕС и цифровата инфраструктура.

Справедлив растеж в целия ЕС

За да се гарантира възможно най-голямо въздействие, средствата трябва да бъдат справедливо разпределени между секторите, обществата и с оглед на бъдещите поколения и равенството между половете, подчертават евродепутатите. Те призовават да не бъде насърчавана практиката да се представят отново, под друга форма, проекти, лишени от реална добавена стойност. Членовете на ЕП настояват всички реформи и инвестиции да бъдат свързани с ключови етапи и цели и с оценка на разходите, които са релевантни, ясни, подробни и адекватно наблюдавани с помощта на общи показатели. Тези мерки следва да спомогнат за предотвратяването и разкриването на корупцията, измамите и конфликтите на интереси при използването на средствата.

Евродепутатите насочват вниманието към регламента за условност свързан с върховенството на закона и подчертават, че никой проект не може да бъде в разрез с ценностите на ЕС. Те настояват да се гарантира, че се провеждат консултации с гражданското общество, социалните партньори и местните и регионалните власти при изпълнението и мониторинга на плановете, като по този начин ще бъде осигурено по-ангажирано участие на получателите и прозрачност на плановете.

Контекст

В резолюцията Парламентът призова за засилен демократичен контрол на националните стратегии за възстановяване с цел активно наблюдение на Механизма за възстановяване и устойчивост – пакет от стимули, предназначен да помогне на държавите от ЕС да се справят с последиците от пандемията от COVID-19.

Към 8 юни, 23 държави членки са предали своите национални планове за възстановяване за оценка от Европейската комисия, като България е една от страните, които предстои да представят окончателния вариант на документа.

Европейски парламент, Бюро за връзка в България

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре