Парламентът подкрепя по-строги правила на ЕС за безопасност на играчките

.

•          Забрана на най-вредните химикали, като например ендокринните разрушители

•          Интелигентните играчки трябва да отговарят на стандартите за безопасност, сигурност и неприкосновеност на личния живот още при проектирането им

•          През 2022 г. играчките са били начело на списъка със сигнали за опасни продукти в ЕС, с 23% от всички нотификации

Проектът за правила има за цел да намали броя на опасните играчки, продавани на единния пазар на ЕС, и да защити по-добре децата от рисковете, свързани с играчките.

В сряда Парламентът одобри позицията си по обновените правила на ЕС за безопасност на играчките с 603 гласа "за", 5 "против" и 15 "въздържал се". Текстът отговаря на редица нови предизвикателства, породени главно от цифровите играчки и онлайн пазаруването, и превръща съществуващата директива в пряко приложим регламент.

Забрана на вредните химикали

Поставяйки акцент върху здравето и развитието на децата, предложението засилва изискванията и забраните за някои химически вещества в играчките. Съществуващата забрана за канцерогенни и мутагенни вещества или токсични за репродукцията вещества (CRM) се разширява, за да обхване и химикали, които са особено вредни за децата, като например вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система, или химикали, влияещи на дихателната система. Правилата са насочени и към химикали, които са токсични за определени органи или са устойчиви, биоакумулиращи и токсични. Играчките не трябва да съдържат и никакви пер- и полифлуорирани алкални вещества (PFAS).

Засилване на проверките

Всички играчки, продавани в ЕС, ще трябва да имат цифров продуктов паспорт (който ще замени декларацията за съответствие на ЕС), в който подробно се описва съответствието със съответните правила за безопасност. Това ще подобри проследимостта на играчките и ще направи надзора на пазара и митническите проверки по-лесни и по-ефективни. Потребителите също така ще имат лесен достъп до информация за безопасността и предупреждения, например чрез QR код. В своята позиция членовете на ЕП призовават Комисията да подкрепи и предостави насоки за МСП производители на играчки при извършването на оценки на безопасността и изпълнението на изискванията за продуктовия паспорт.

Безопасност, сигурност и неприкосновеност на личния живот

Играчките с цифрови елементи трябва да отговарят на стандартите за безопасност, сигурност и неприкосновеност на личния живот при проектирането им. Според евродепутатите играчките, използващи изкуствен интелект, които попадат в обхвата на новия Закон за изкуствения интелект, ще трябва да отговарят на изискванията за киберсигурност, защита на личните данни и неприкосновеност на личния живот. Производителите на цифрово свързаните играчки трябва да спазват правилата на ЕС за киберсигурност и да отчитат, когато е уместно, рисковете за психичното здраве и когнитивното развитие на децата, които използват такива играчки.

Играчките трябва също така да отговарят на наскоро актуализираните правила за обща безопасност на продуктите, например когато става въпрос за онлайн продажби, докладване на инциденти, право на потребителите на информация и средства за защита.

Цитат

Докладчикът Марион Валсман (ЕНП, Германия) заяви: "Децата заслужават възможно най-безопасните играчки. С преработените правила за безопасност на играчките ние им предоставяме точно това. Предпазваме ги от невидими опасности, като например вредни химикали, и гарантираме, че предупреждения, като например възрастовите ограничения, са ясно видими онлайн. Новият цифров паспорт на продукта ще гарантира, че потребителите имат достъп до необходимата информация. В същото време търговските тайни ще бъдат защитени - един силен сигнал за лоялна конкуренция и за Европа като място за бизнес".

Следващи стъпки

Текстът представлява позицията на Парламента на първо четене. Досието ще бъде разгледано от новия Парламент след европейските избори на 6-9 юни.

Контекст

Преди пускането на дадена играчка на пазара, производителите трябва да извършат оценка на безопасността, която обхваща всички химични, физични, механични, електрически опасности, свързани със запалимостта, хигиената и радиоактивността, както и потенциалното излагане на въздействието им. Въпреки че пазарът на ЕС е сред най-безопасните в света, опасни играчки все още попадат в ръцете на потребителите.

Европейски  парламент, Бюро за връзки в България
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре