По-добра и справедлива селскостопанска политика на ЕС

По-добра и справедлива селскостопанска политика на ЕС

Евродепутатите приеха реформи за опростяване на селскостопанската политика на ЕС, укрепване на преговорните позиции на земеделските стопани спрямо супермаркетите и подготовка за рискови ситуации.

Новите правила на Общата селскостопанска политика (ОСП) ще влязат в сила от следващата година. Реформите бяха одобрени от 503 гласа „зa“, срещу 87 гласа „против“ и 13 „въздържал се“. 

Новите правила ще позволят на всички признати организации на земеделски стопани да планират производството и да преговарят за доставки от името на своите членове без да се нарушават правилата на ЕС в областта на конкуренцията. Досега колективните преговори бяха разрешени само в няколко сектора като производство на мляко, зехтин, говеждо или зърнени култури.

Гарантирани са по-добри средства за справяне с пазарните и производствените рискове. Земеделските стопани ще могат по-добре да се предпазват от нестабилност на пазара и рискове като неблагоприятни климатични явления и болести по животните и растенията. Мерките за стабилизиране на доходите на земеделските стопани, включително и увеличаване на обезщетенията по застраховките на животни и растения, ще бъдат по-добре адаптирани към техните нужди от взаимоспомагателни фондове, собственост на земеделски стопани. Европейската комисия ще бъде оправомощена да реагира по-бързо на кризи с извънредни мерки за подпомагане на земеделските стопани.

Държавите от ЕС ще имат повече гъвкавост в определението за „активен земеделски стопанин“, което означава лице, отговарящо на условията на ЕС за отпускане на субсидии за селското стопанство. Ще се увеличат и добавките за млади земеделски стопани - от 25% на 50% от основното плащане за първите 25-90 хектара, за да може работата в подобен застаряващ сектор да стане по-привлекателна.

Докладчикът Aлберт Дес (EНП, Германия) заяви: „Днес ние укрепихме значително позициите на земеделците в пазарната верига, дадохме им по-ефикасни средства срещу пазарните и производствените рискове и увеличихме подкрепата за младите земеделски стопани. Тези промени ще направят политиката ни по-честна, по-опростена, по-добре адаптирана към техните нужди. Те ще бъдат по-добре подготвени да предоставят безопасна храна на европейските граждани. Новите правила ще влязат в сила навреме, за да може земеделците да се възползват от тях възможно най-скоро.“

Ръководителят на преговарящия екип на Парламента Паоло Де Кастро (С&D, Италия) добави: „Одобреният днес пакет съдържа важни резултати за нашите земеделци: от една страна разрешихме някои от най-належащите проблеми в настоящото законодателство, от друга им предоставихме нови възможности да се справят с нарастващата нестабилност на пазара. Този междинен преглед на ОСП също така доказва, че ролята на Парламента в законодателния процес на ЕС е от съществено значение за постигането на положителни резултати както за земеделските производители, така и за гражданите на ЕС.“

Момчил Неков (С&Д, България) определи: „Пакетът от изменения на основните регламенти на ОСП е добра новина за България. По новите правила обединението в организации на производители ще бъде по-лесно и по-атрактивно. На практика то е единственият сигурен начин селското ни стопанство да стане конкурентоспособно на европейския и на световния пазар и да може да се развива и расте.

Новите правила предвиждат и сключването на договори за доставки в сектора на млякото. Те ще спомогнат за увеличаване на отговорността на различните участници във веригата, което пък от своя страна трябва да  доведе до края на някои нелоялни търговски практики.

Като докладчик относно бъдещето на пчеларството съм изключително доволен, че към зелените плащания по Първи стълб на ОСП вече и земи оставени под угар за медоносни растения ще могат да бъдат признавани за площи с екологична насоченост. Това е възможност да се отговори на тревожните тенденции на намаляване на разнообразието на селскостопанските култури. Добра новина за българските пчелари.“

Актуализирането на селскостопанските правила на ЕС все още трябва да бъде одобрено от Съвета на ЕС преди да влезе в сила на 1 януари 2018 г.

Информационно бюро на Европейския парламент за България

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре