ПОДКРЕПА ЗА МЛАДЕЖКАТА ЗАЕТОСТ в ЕС

ПОДКРЕПА ЗА МЛАДЕЖКАТА ЗАЕТОСТ в ЕС

Младите хора заслужават всички възможности да разгърнат пълния си потенциал, за да дадат облик на бъдещето на ЕС и да преуспяват в контекста на зеления и цифровия преход. Младите хора обаче често срещат трудности при навлизането си на пазара на труда, а пандемията от коронавирус още повече открои това.

В началото на юли Европейската комисия представи пакет за подкрепа на младежката заетост, състоящ се от четири елемента, които заедно осигуряват мост към работните места за следващото поколение

А) Укрепване на Гаранцията за младежта

ЕС създаде Гаранцията за младежта през 2013 г. и оттогава помогна на над 2 милиона млади хора да навлязат на пазара на труда. Да припомним какво представлява този подход: Всеки регистрирал се за гаранцията младеж в рамките на четири месеца ще получи предложение за работа, образование, чиракуване или стаж. Кое е различното сега? Един нов и подобрен мост към работните места, който:

  • обхваща младежите на възраст между 15 и 29 години;
  • ще бъде по-приобщаващ, с по-широк обхват, насочен по-специално към групите в неравностойно положение
  • ще осъществи връзка с нуждите на дружествата, особено МСП, като осигури нужните умения — по-специално тези, нужни за зеления и цифровия преход, както и практически подготвителни обучения
  • ще осигури съобразени с нуждите съвети, насоки и наставничество

Б) Адаптиране на политиката на ЕС в областта на професионалното образование и обучение, за да отговаря на бъдещите развития

Професионалното образование и обучение помага на младите хора да се подготвят за първото си работно място и дава възможност на възрастните да придобият нови умения и да развиват кариерата си. То ще бъде съществена част от подпомагането на младите хора да навлязат на пазара на труда по време на възстановяването. С предложената препоръка Комисията възприема нов подход към професионалното образование и обучение, като го прави по-модерно, привлекателно, гъвкаво и подходящо за цифровата ера и зеления преход.

В) Нов стимул за чиракуването

Действията на ЕС ще спомогнат за увеличаване на възможностите за чиракуване, например чрез стимулиране на подкрепата за МСП и мобилизиране на местните и регионалните власти. От създаването си през 2013 г. Европейският алианс за професионална подготовка допринесе за откриването на над 900 000 възможности за чиракуване за младите хора. Комисията ще го поднови, за да мобилизира нови ангажименти за възможности за чиракуване във връзка с цифровия и зеления преход.

Г) Допълнителни мерки в подкрепа на младежката заетост

Комисията също така призовава държавите членки да увеличат подкрепата за младежката заетост чрез NextGenerationEU и бъдещия бюджет на ЕС. Общата цел е държавите членки да инвестират финансиране от ЕС в размер на най-малко 22 милиарда евро в младежката заетост. Например ЕС може да помогне за финансиране на:

  • Безвъзмездни средства за започване на дейност и заеми за млади предприемачи, схеми за наставничество и бизнес инкубатори
  • Премии за МСП за наемане на чирак
  • Обучения за придобиване на нови умения, необходими на пазара на труда
  • Изграждане на капацитет на публичните служби по заетостта
  • Обучение по управление на професионалното развитие във формалното образование
  • Инвестиции в цифрова инфраструктура и технология за обучение

Източник: Отдел „Преса и медии“

Представителство на Европейската комисия в България

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре