Договорени са по-справедливи и по-ясни правила за социално подпомагане на мобилните работници в ЕС

Договорени са по-справедливи и по-ясни правила за социално подпомагане на мобилните работници в ЕС

Новите правила целят да осигурят достъп до социалноосигурителни обезщетения за работниците от ЕС, които са се преместили в друга държава от ЕС, като същевременно справедливо разпределят задълженията между държавите членки.

Комисията по заетост и социални въпроси и министрите на ЕС постигнаха споразумение за модернизирани правила за координиране на националните системи за социална сигурност. Новите правила улесняват трудовата мобилност в рамките на ЕС, като гарантират социалните права на работниците зад граница, и определят в системата на коя страна е осигурено лицето (т.е. плаща вноски и получава обезщетения). Освен това, новите разпоредби насърчават сътрудничеството между държавите членки, така че необходимата информация да бъде своевременно споделена, за да се защити достъпа на работниците до социално осигуряване и да се открият грешки или измами.

Обезщетения за безработица: кога и къде

Прехвърляне на обезщетения за безработица: преговарящите подкрепиха позицията на ЕП, че осигуреното лице може да запази обезщетенията си за безработица в продължение на шест месеца след напускане на държава членка. Тази държава членка ще може да удължи периода до изтичането на обезщетението.

Единни правила за сумиране на осигурителни периоди: осигурителните периоди, завършени на друго място, трябва да се натрупват след като работникът е осигурен/ нает/ е самоосигуряващо се лице в нова държава членка най-малко един месец без прекъсване (в съответствие с националното законодателство, съгласно което се иска обезщетение).

Специални разпоредби ще се прилагат при погранични и трансгранични работници, които ще могат да получават обезщетения за безработица след като имат най-малко шест месеца непрекъсната заетост и от последната държава членка, в която са били активни, за период по-дълъг от шест месеца.

Службите по заетостта следва да предоставят по-добра помощ на пограничните и трансграничните работници в засегнатите държави, предвид особеното им положение.

Семейни обезщетения

Преговарящите също така се споразумяха, че семейните обезщетения в брой, предназначени да заместят дохода, когато лицето се откаже от работа, за да отглежда дете, трябва да се разграничават от другите семейни обезщетения и да се считат за личнo обезщетение за съответния родител.

В случаите, когато семейните обезщетения в мястото на пребиваване и в мястото на осигуряване се припокриват, държавите членки ще могат да позволят на същото лице да запази и двете, докато други припокриващи се семейни обезщетения от същия вид ще бъдат преустановени.

Обезщетения за дългосрочни грижи

Обезщетенията за полагане на дългосрочни грижи за осигурено лице, което се нуждае от помощ, както и за членове от неговото/нейното семейство по принцип следва да продължи да се координира съгласно правилата, които понастоящем се прилагат за обезщетения при болест.

Работници, изпратени в чужбина, и борба срещу злоупотребите

Работниците или самоосигуряващите се лица, изпратени в чужбина за срок до 24 месеца, (които не заменят вече изпратен служител) остават осигурени в държавата от ЕС, където техният работодател е регистриран. За да се справят с измамите и грешките, те трябва да са били осигурени поне 3 месеца преди да бъдат изпратени в чужбина и трябва да уведомят компетентната институция в изпращащата държава членка.

Държавите членки следва да си сътрудничат, като използват системата за уведомяване, за да елиминират злоупотреби, като тези при фирми "пощенски кутии", при които не може да бъде установено пребиваването на работника, както и да се гарантира, че работниците имат социална защита.

Преговарящите се съгласиха, в съответствие със Съда на ЕС, че икономически неактивните мобилни граждани трябва да имат достъп до здравни грижи.

Докладчикът Гийом Балас (С&Д, Франция) каза: "Стигнахме до прогресивно споразумение, което се фокусира върху работника. Във времето на увеличена трудова мобилност защитата на социалните права е от първостепенно значение. Тези допълнителни правила ще подобрят сътрудничеството между държавите-членки и ще засилят инструментите за справяне с потенциалните случаи на злоупотреби”.

Неофициално съгласуваният текст ще трябва да бъде потвърден с пленарно гласуване преди влизането в сила на настоящия законодателен акт.

Информационно бюро на Европейския парламент в България

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре