Бъдещето на ЕС: предложения на Европейския парламент за изменение на Договорите на ЕС

.

              

•          Промените имат за цел да осигурят по-значима роля на гражданите и по-ефективен Европейски съюз

•          Законодателният процес трябва да се развива, за да бъде по-целесъобразен в контекста на съвременните предизвикателства

•          Конкретни предложения за всички области на политиката, разширяване на сътрудничеството на равнище ЕС в ключови сфери

•          Парламентът очаква Европейският съвет да свика Конвент за преразглеждане на Договорите през декември

След Конференцията за бъдещето на Европа и в контекста на безпрецедентни предизвикателства и множество кризи членовете на ЕП представиха предложения за промяна на ЕС. Парламентът се застъпва за реформи, които ще засилят способността на ЕС да действа и ще увеличат ролята на гражданите. Ето кои са ключовите предложения на членовете на ЕП:

     .  реформиране на процеса на вземане на решения в ЕС с цел по-точно отразяване на двукамарната система чрез предоставяне на нови правомощия на Европейския парламенти по-малко блокиране на процесите в Съвета, като повече решения се взимат чрез гласуване с квалифицирано мнозинство и обикновената законодателна процедура;

пълно право на законодателна инициатива и роля на съзаконодател за Парламента за дългосрочния бюджет;

    . преразглеждане на правилата за състава на Комисията (преименувана на „Европейски изпълнителен орган“), включително избора на нейния председател (с номинация от Парламента и одобрение от Европейския съвет, което представлява обръщане на настоящия процес), ограничаване на броя на комисари на 15 (на ротационен принцип между държавите членки), осигуряване на възможност на председателя на Комисията да избере своя колегиум въз основа на политически предпочитания, като се взема предвид географският и демографският баланс, и механизъм за вот на недоверие на отделни комисари;

      . значително по-голяма прозрачност в Съвета чрез публикуване на позициите на държавите членки на ЕС, по законодателни въпроси;

     .  повече гласност за гражданите, като се въведе задължение за ЕС да създаде подходящи механизми за участие и като се засили ролята на европейските политически партии.

       Повече сътрудничество на равнище ЕС

Евродепутатите призовават за повече правомощия свързани с околната среда, както и за споделени правомощия на ЕС в следните области, които понастоящем попадат в изключителната компетентност на държавите членки: обществено здраве (особено трансгранични заплахи за здравето, включително сексуално и репродуктивно здраве и права), гражданска защита, промишленост и образование. Съществуващите споделени правомощия следва да бъдат допълнително развити в областта на енергетиката, външните работи, външната сигурност и отбраната, политиката относно външните граници и трансграничната инфраструктура.

Докладът, одобрен с 305 гласа „за“, 276 гласа „против“ и 29 гласа „въздържал се“, беше изготвен от петима съдокладчици, представляващи широко мнозинство в Парламента. Съпътстващата резолюция беше приета със 291 гласа „за“, 274 гласа „против“ и 44 гласа „въздържал се“.

С приемането на този доклад Парламентът отговаря на очакванията на гражданите за по-ефективен и демократичен ЕС в съответствие с предложенията на Конференцията за бъдещето на Европа.

Следващи стъпки

 

След като евродепутатите повториха призива си за изменение на Договорите на ЕС и приканиха Съвета „незабавно и без обсъждане да представи предложенията [...] пред Европейския съвет“, държавните и правителствените ръководители от ЕС трябва да свикат Конвент (решение с обикновено мнозинство). Очаква се Испанското председателство на Съвета на ЕС да внесе предложенията пред Европейския съвет през декември.

Европейски  парламент, Бюро за връзки в България
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре