Инициативи на „Европа 2020“

Избори през май за Европейски парламент: "Действай. Съдействай. Въздействай."
Стратегията на ЕС за растеж „Европа 2020“ има пет амбициозни цели в областта на заетостта, иновациите, образованието, социалното приобщаване и климата и енергията, които трябва да бъдат постигнати до 2020 г.

Трите водещи инициативи на „Европа 2020“ в областта на заетостта, социалните въпроси и приобщаването са:
-Младежта в движение“ – цели да подобри шансовете на младите хора да си намерят работа, като помага на студенти и стажанти да натрупат опит в други страни и като подобрява качеството и привлекателността на образованието и обучението в Европа
-„Програма за нови умения и работни места“ – цели да вдъхне свежи сили на реформите на пазара на труда, за да помогне на хората да се сдобият с уменията, нужни за работните места на бъдещето, за да създаде нови работни места и за да подобри законите на ЕС за заетостта
- „Европейска платформа срещу бедността и социалното изключване“ – има за цел да подпомага работата на всички равнища, за да бъде достигната основната цел на ЕС, за която бе постигнато споразумение – избавяне на поне 20 млн. души от бедността и изключването до 2020 г.

През този мандат членовете на Европейския парламент застанаха начело на инициативата за създаване на схема за гаранции за обучение или наемане на младежи на работа. Подкрепиха и хората, работещи в други държави, като гарантираха, че професионалните квалификации ще се признават в целия Европейски съюз и че заплащането и условията на труд на работниците няма да бъдат влошаване при командироване в чужбина. Гласуваха водещата схема Еразъм+ за стипендии на младите хора в чужбина.
Една от основните цели на Европейския парламент беше да подпомогне подобряването на условията на труд на работещите родители и на бременните жени, както и да насърчи назначаването на жени на ръководни позиции.
През този мандат Европейският парламент подобри и здравословните и безопасни условия на труд за шофьорите на автобуси и камиони, както и на работниците, изложени на действието на електромагнитните полета.

Пресцентър на "Европа Директно" - Смолян, по материали на Европейския парламент
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре