ЕП подкрепя мерките за увеличено използване на енергия от възобновяеми източници

ЕП подкрепя мерките за увеличено използване на енергия от възобновяеми източници

•          Делът на възобновяемите източници ще трябва да стане 42,5% в потреблението на енергия в ЕС до 2030 г., като целта е дори 45%

•          По-бърза процедура за одобрение за внедряване на възобновяеми източници на енергия

•          Новите горива в транспортния сектор следва да доведат до намаляване на емисиите на парникови газове с 14,5%

ЕП гласува за насърчаване на внедряването на възобновяеми източници на енергия в съответствие със Зеления пакт и плана REPowerEU.

Актуализацията на Директивата относно енергията от възобновяеми източници, за която ЕП и Съветът вече се договориха, увеличава дела на тези източници в крайното потребление на енергия в ЕС до 42,5% до 2030 г. Държавите членки следва да се стремят да постигнат дори 45%.

Законодателството също така ще ускори процедурите за издаване на разрешения за нови централи за енергия от възобновяеми източници, като слънчеви панели или вятърни генератори, или за адаптиране на съществуващите такива. Националните органи следва да одобряват в срок от максимум 12 месеца нови инсталации за енергия от възобновяеми източници, ако те са разположени в т.нар. предпочитани зони за производство на енергия от възобновяеми източници. За останалите зони продължителността на процедурата не трябва да надвишава 24 месеца.

В транспортния сектор внедряването на възобновяеми източници следва да доведе до намаляване на емисиите на парникови газове с 14,5% до 2030 г. чрез използване на по-голям дял биогорива от ново поколение и по-амбициозна квота за възобновяеми горива от небиологичен произход, като например водород.

Съгласно новите разпоредби държавите членки ще определят индикативна цел за новаторски технологии за възобновяеми източници на енергия от най-малко 5% от новите инсталирани мощности за енергия от възобновяеми източници, както и обвързваща рамка за трансгранични енергийни проекти. Евродепутатите също настояха за по-строги критерии за използването на биомаса, за да се гарантира, че ЕС не субсидира неустойчиви практики. Добивът на биомаса следва да се извършва по начин, който избягва отрицателни последици за качеството на почвата и биологичното разнообразие.

 Следващи стъпки

Законодателството беше прието с 470 гласа „за“,120 гласа „против“ и 40 гласа „въздържал се“. Сега то ще трябва да бъде официално одобрено от Съвета, за да влезе в сила.

Контекст

Законодателният преглед произтича от пакета „Подготвени за цел 55“, с който се адаптира съществуващото законодателство в областта на климата и енергетиката, за да се постигне новата цел на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове с най-малко 55% до 2030 г. (Директива относно енергията от възобновяеми източници III). Предложените цели бяха допълнително повишени в рамките на пакета REpowerEU, който има за цел да намали зависимостта на Европа от вноса на изкопаеми горива от Русия след руската агресия в Украйна. С този закон се въвеждат и нови мерки, насочени към съкращаване на процедурата за одобрение на внедряването на възобновяеми източници на енергия.

Конференция за бъдещето на Европа

При приемането на настоящия доклад Парламентът отговаря на очакванията на гражданите, изразени в предложения 3, параграфи 1, 3, 3, 4, 4, 5 и 6 от заключенията на Конференцията за бъдещето на Европа, за ускоряване на екологичния преход на ЕС, по-специално чрез: увеличаване на инвестициите в енергия от възобновяеми източници; намаляване на зависимостта от вноса на нефт и газ чрез проекти за енергийна ефективност и разширяване на предоставянето на чиста и възобновяема енергия; подобряване на качеството и взаимосвързаността на електрическата инфраструктура, за да се даде възможност за преход към възобновяеми енергийни източници; инвестиране в технологии за производство на енергия от възобновяеми източници, като например ефективно производство и използване на зелен водород; и инвестиране в проучването на нови екологични източници на енергия и методи за съхранение.

Европейски  парламент, Бюро за връзки в България
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре