Евродепутатите подкрепиха нова програма за увеличаване на заетостта и растежа    

 Евродепутатите подкрепиха нова програма за увеличаване на заетостта и растежа   	 
 

Парламентът прие позицията си по нова програма на ЕС за насърчаване на инвестициите и достъпа до финансиране през периода 2021 - 2027 г.

Новата програма „InvestEU“ ще замести сегашния Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), който бе създаден след финансовата криза.

Евродепутатите приеха изменения за подобряване на предложението на Европейската комисия. Предложенията включват:

·         . увеличаване на гаранцията от бюджета на ЕС до 40,8 млрд. евро (в текущи цени) за мобилизиране на допълнителни инвестиции в ЕС от 689 млрд. евро. (Комисията предлага 38 млрд. евро за мобилизиране на 650 млрд. евро).

·         . по-ясни и нови цели, като увеличаване на заетостта в ЕС; постигане на целите от Парижкото споразумение относно изменението на климата; икономическо, териториално и социално сближаване.

·         . по-добра защита на климата: обвързване на поне 40% от общия финансов пакет на програмата „InvestEU“ с климатични цели.

·         . въвеждането на управителен съвет, за да се балансира политическия опит и този в банковото дело при управлението на програмата; представител на ЕП също ще бъде част от управителния съвет.

·         Европейската комисия и управителният съвет трябва да докладват годишно на Парламента и на Съвета на ЕС относно напредъка, въздействието и програмните операции на „InvestEU“, за да се гарантира по-голяма отчетност пред европейските граждани.

Докладът беше приет с 517 гласа „за“, срещу 90 гласа „против“ и 25 „въздържал се“.

Евродепутатите са готови да започнат преговори с министрите на ЕС с цел да бъде постигнато споразумение при първо четене.

Програмата „InvestEU“ има за цел да обедини различни съществуващи финансови инструменти на ЕС и да разшири модела на „Плана Юнкер“ за привличане на инвеститори посредством гаранции от бюджета на ЕС. Сред финансовите инструменти, които ще бъдат включени в новата програма са: Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), инструментите на Механизма за свързване на Европа (Connecting Europe Facility), някои от инструментите на  Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средни предприятия(COSME), някои от инструментите на  Програмата за заетост и социални иновации.

Новата програма „InvestEU“ ще включва фонда „InvestEU“, консултантския център „InvestEU“ и портала „InvestEU“.

Информационно бюро на Европейския парламент в България

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре