Европа иска повторно използване на водата

Европа иска повторно използване на водата
Повторно използване на водата в Европа – какво мислите?

Повторното използване на водата не е широко разпространено в Европа. По-голяма част от отпадъчните води от градските пречиствателни станции просто се излива в реки и езера. Повишаването на повторната употреба на вода обаче може да ни помогне да отговорим на нарастващите проблеми, свързани с недостига на вода и сушите, и същевременно да понижим риска от замърсяване от отпадъчни води и разходите за пречистване на водата. Повторното използване на водата също така оказва по-слабо въздействие върху околната среда, отколкото набавянето ? от други източници, като например междурегионални трансфери или обезсоляване на вода.

Въпреки тези предимства и значителния потенциал за по-нататъшно развитие, съществуват няколко причини, поради които нивото на повторна употреба е толкова ниско, включително:

• липсата на общи екологични/здравни стандарти на ЕС за повторно използване на водата,

• евентуални пречки пред свободното движение на селскостопански продукти, напоявани с повторно използвана вода,

• неподходящи бизнес модели и ценообразуване по отношение на водата,

• недостатъчна осведоменост на заинтересованите страни относно ползите от повторно използване на водата,

• липса на обществена подкрепа,
• технически пречки и неясноти от научна гледна точка.

Европейската комисия започва обществена консултация относно редица възможни мерки на ЕС за насърчаване на повторното използване на пречистени отпадни води. Искаме да се запознаем с мнението на гражданите, заинтересованите страни, предприятията, неправителствените организации и публичните органи относно потенциала на повторното използване и пречките пред него, както и относно евентуалните регулаторни и нерегулаторни мерки на ЕС, чрез които може да се отговори ефективно на опасенията и да се повиши разпространението на безопасното повторно използване на водата в ЕС.

Консултацията е отворена до 7 ноември 2014 г. Резултатите ще бъдат отразени в оценка на въздействието, която ще обхваща всички основни аспекти на повторното използване на водата, включително използването за селскостопански, градски, промишлени и развлекателни цели. През 2015 г. Комисията възнамерява да представи официално предложение въз основа на фактите от оценката на въздействието.

Източник: Европейска комисия - Съобщение за медиите
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре