Европейският парламент одобри седемгодишния бюджет на ЕС за периода 2021-2027 г.

Европейският парламент одобри седемгодишния бюджет на ЕС за периода 2021-2027 г.

•         Гласуването потвърждава споразумението, постигнато на Европейския съвет

•          Евродепутатите договориха големи допълнителни средства за водещи програми на ЕС за здравеопазването, Хоризонт (научни изследвания), Еразъм+, в полза на гражданите на ЕС

•          Договорена правнообвързваща пътна карта за въвеждане на нови източници на приходи на ЕС

•          Засилване на ролята на Парламента при контрола на финансирането за възстановяване

•          По-строги разпоредби относно биологичното разнообразие и равенството между половете

На 16 декември 2020 г  Парламентът одобри следващата многогодишна финансова рамка (МФР), за да може подкрепата на ЕС да достигне до гражданите от началото на следващата година.

Текстът, договорен със Съвета на 10 ноември относно дългосрочния бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г., беше приет с 548 гласа „за“, 81 гласа „против“ и 66 гласа „въздържал се“. Текстът, договорен със Съвета относно Междуинституционалното споразумение (МИС), беше одобрен с 550 гласа „за“, 72 гласа „против“ и 73 „въздържал се“.

15 милиарда евро допълнителни средства за ключови програми на ЕС

Това увеличение е резултат от усилията на Парламента за водене на преговори за стимулиране на 10 избрани водещи програми на ЕС през следващите седем години, с цел по-добра защита на гражданите от пандемията от COVID-19, предоставяне на възможности за следващото поколение и защита на европейските ценности. Благодарение на този компромис, в реално изражение Европейският парламент утроява финансовия пакет за „ЕС в подкрепа на здравето“ (EU4Health), гарантира равностойността на още една година финансиране за „Еразъм+“ и гарантира, че финансирането на научните изследвания ще продължи да нараства.

•          11 милиарда евро ще бъдат взети главно от суми, съответстващи на глоби в областта на конкуренцията (които дружествата трябва да плащат, когато не спазват правилата на ЕС), в съответствие с отдавнашното искане на Парламента средствата, генерирани от Европейския съюз, да останат в бюджета на ЕС. Тези 11 милиарда евро постепенно ще увеличат общия таван на МФР (определен на 1,074.3 милиарда евро по цени от 2018 г.) на 1,085.3 милиарда евро.

•          4 милиарда евро ще бъдат финансирани от преразпределения и маржове в рамките на МФР.

•          Освен това 1 милиард евро ще бъдат заделени за посрещане на бъдещи нужди и кризи и биха могли да бъдат добавени към водещите програми.

 

Нови собствени ресурси

Преговарящите се съгласиха с принципа, че средносрочните и дългосрочните разходи за погасяване на дълга от фонда за възстановяване не следва да бъдат за сметка на утвърдени инвестиционни програми в МФР, нито да водят до много по-високи вноски на база БНД от държавите членки. Поради това преговарящите от страна на ЕП изготвиха пътна карта за въвеждане на нови собствени ресурси, които да бъдат включени в бюджета на ЕС през следващите седем години.

Тази пътна карта е част от „Междуинституционалното споразумение“ (правно обвързващ текст). В допълнение към приноса, направен от 2021 г. нататък, въз основа на количеството нерециклирана пластмаса в дадена държава, пътната карта включва собствен ресурс от СТЕ (схемата за търговия с емисии) (от 2023 г. нататък, евентуално свързан с механизъм за корекция на въглеродните емисии). Тя включва също данък върху цифровите технологии (от 2023 г.) и собствен ресурс на база данък върху финансовите сделки, както и финансов принос, който корпоративният сектор трябва да направи, или нова обща основа за облагане с корпоративен данък (от 2026 г.).

Парламентът ще следи как се изразходват средствата на „NextGenerationEU” (инструмента за възстановяване на ЕС)

Що се отнася до разходването на средства на „NextGenerationEU”, Парламентът осигури редовни срещи между трите институции за оценка на усвояването на средствата, предоставени въз основа на правното основание на член 122. Тези извънредни средства, предоставени извън редовния бюджет за възстановяване на икономиката, силно засегната от пандемията, ще бъдат изразходвани по прозрачен начин. Парламентът, заедно със Съвета, ще проверява всяко отклонение от предварително договорените планове.

Инструментът за възстановяване „Next Generation EU“ се основава на член от Договора за ЕС (член 122 от ДФЕС), който не предвижда никаква роля за Европейския парламент. Поради това преговарящите от страна на ЕП настояха и получиха нова процедура, установяваща „конструктивен диалог“ между Парламента и Съвета. След като Комисията оцени отражението върху бюджета на всеки предложен нов правен акт въз основа на член 122, ще започне диалогът между Парламента и Съвета щ.

Хоризонтални въпроси: цели в областта на биологичното разнообразие, равенството между половете

Ще се подобри проследяването, за да се гарантира, че поне 30 % от общата сума на бюджета на Европейския съюз и разходите от „NextGenerationEU“ ще подкрепят целите за опазване на климата, както и че 7,5 % от годишните разходи ще бъдат предназначени за цели в областта на биологичното разнообразие от 2024 г. и 10 % от 2026 г. нататък.

Равенството между половете и интегрирането на принципа на равенство между половете вече ще бъдат приоритет в МФР чрез задълбочена оценка на въздействието и мониторинг на програмите.

Следващи стъпки

Съветът на ЕС трябва официално да одобри регламента за МФР и Междуинституционалното споразумение, след което те ще бъдат публикувани в Официален вестник на ЕС и ще влязат в сила от 1 януари.

Бюро за връзка на Европейския парламент в България

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре