Правата на детето в ЕС : борба с експлоатацията, принудителните бракове  и сексуалното насилие

Правата на детето в ЕС : борба с експлоатацията, принудителните бракове   и сексуалното насилие
Евродепутатите призовават за повече действия в борбата срещу трафика на деца и принудителните бракове, като припомнят решаващия принос на децата в борбата с изменението на климата.
 
Във връзка 30-ата годишнина от Конвенцията на ООН за правата на детето на 20 ноември Европейският парламент прие резолюция, която прави оценка на множеството предизвикателства, пред които са изправени в днешно време децата и младежите. Текстът беше приет във вторник  - 26 ноември, с 495 гласа „за“, 58 гласа „против“ и 87 гласа „въздържал се“.
 
Евродепутатите осъждат всички форми на насилие срещу деца, включително принудителни бракове, генитално осакатяване на жени, трафик и психологическо насилие  и призовават всички държави от ЕС да разработят нови стратегии за елиминиране на сексуалното насилие и малтретирането на децата както онлайн, така и офлайн. Те също така призовават държавите членки да приемат законодателство, което санкционира физическото наказание на деца.
 
Резолюцията призовава за цялостното прилагане на Общата европейска система за убежище, за да се подобрят условията за всички деца мигранти. Висшият интерес на детето трябва да бъде водещ принцип при вземането на решения, свързани с децата и миграцията, и по-специално защитата на детето трябва да бъде водеща при установяване на статута на непридружените деца мигранти, а не миграционните политики.
 
Все още има деца, които се раждат без гражданство, включително в рамките на ЕС, и евродепутатите призовават държавите членки да намерят решение на тези проблеми. Те също така посочват децата с увреждания, децата мигранти, децата с родители ЛГБТИ, децата с лишени от свобода родители и децата на т. нар „чуждестранни бойци“ като непропорционално изложени на дискриминация.
Относно положението на децата на чуждестранни терористични бойци, намиращи се в Североизточна Сирия, резолюцията призовава всички страни на ЕС да репатрират всички деца с европейско гражданство, като вземат предвид тяхното конкретно семейно положение.
 
Парламентът също призовава всички страни на ЕС да гарантират правото на децата на приобщаващо образование, включително на достъп до съобразена с възрастта информация относно пола и сексуалността.
 
Като положителен факт резолюцията подчертава значителното влияние, което оказват децата върху политическия дневен ред, както се вижда от неотдавнашната мобилизация за борба с изменението на климата, водена от младите хора. Евродепутатите призовават държавите, които все още не са ратифицирали Конвенцията за правата на детето и допълнителните протоколи към нея, да направят това незабавно.
 
Конвенцията на ООН за правата на детето е най-широко ратифицираният договор в областта на права на човека в историята. Европейският парламент организира конференция на високо равнище на 20 ноември, за да отбележи нейната 30-а годишнина, в която участва Нейно величество кралицата на белгийците.
 
Пресслужба  на Европейски парламент
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре