Как работи Европейкият съюз?

Как работи Европейкият съюз?
Страните от ЕС създадоха органи, които да ръководят ЕС и да приемат неговото законодателство. Основните сред тях са:

•Европейският парламент
•Съветът на Европейския съюз
•Европейската комисия

По какъв начин е стуктуриран Европейският парламент?
Европейският парламент е единствената наднационална институция, чиито членове се избират демократично чрез всеобщи преки избори. Той представлява народите на държавите-членки. Европейският парламент се избира на всеки пет години и изготвя множество законодателни актове (директиви, регламенти и други), които оказват влияние върху ежедневието на всеки гражданин.
Парламентът, заедно със Съвета на министрите създава законите на ЕС. Членовете на ЕП от 28-те държави-членки на ЕС, приемат законите, които са в компетенциите на Европейския съюз и които имат въздействие върху всекидневния живот на гражданите.
Някои от областите, в които действа Парламентът, са: защита на околната среда, права на потребителите, равни възможности, подобрение достъпа до знания, митническо сътрудничество, транспорт, борба срещу нелегалната имиграция и свободното движение на работна ръка, капитали, услуги и стоки. Парламентът също активно участва в дебата за бъдещето на Европа.

Структурата на Европейския парламент е следната:
•Председател;
•Членове на ЕП;
•Политически групи;
•Парламентарни комисии;
•Делегации;
•Политически органи;
•Генерален секретариат.

Председателят се избира за две години и половина, т.е. за половин парламентарен мандат, като може да бъде преизбран. Председателят представлява Парламента в неговите външни отношения, както и в отношенията с другите институции на Общността. Председателят ръководи цялостната дейност на Европейския парламент и неговите органи (Бюро и Председателски съвет), както и разискванията по време на пленарните заседания. В тази си дейност той е подпомаган от 14 заместник-председатели. При откриването на всяко заседание на Европейския съвет, председателят на Парламента изразява становището и загрижеността на Парламента по определени теми, както и по точките от дневния ред. След като на второ четене Парламентът гласува бюджета на Европейския съюз, с подписа на председателя бюджетът влиза в действие. Председателят на ЕП подписва заедно с председателя на Съвета всички законодателни актове, приети съгласно процедурата за съвместно вземане на решения.

Членовете на Европейския парламент разделят своето работно време между Брюксел, Страсбург и своя избирателен район. В Брюксел те участват в заседанията на парламентарните комисии, на политическите групи, както и в допълнителните пленарни сесии, а в Страсбург - в дванайсетте месечни сесии. Успоредно с тези основни дейности те, разбира се, трябва да посвещават време и на своя избирателен район. Членовете на Европейския парламент разполагат с все по-големи правомощия и в хода на тяхната работа оказват влияние върху всички области, касаещи всекидневието на гражданите: околна среда, защита на потребителите, транспорт, а също така образование, култура, здравеопазване и др.

Преди всяко гласуване на пленарно заседание, политическите групи разглеждат докладите на парламентарните комисии и внасят изменения. Позицията на политическата група се определя след вътрешно съгласуване, но никой член не може да бъде задължен да гласува по даден начин. В пленарната зала местата на членовете на ЕП се разпределят в зависимост от тяхната политическа принадлежност, считано от ляво на дясно, със съгласието на председателите на групи. Членовете на ЕП се обединяват по политически, а не по национален принцип и същевременно евродепутатите следва да изпълняват своя мандат независимо.

В Европейския парламент делегациите осъществяват връзката с парламентите на държавите, които не са членки на Европейския парламент. Те играят важна роля за разширяване влиянието на Европа на международната сцена.

Председателският съвет определя организацията на работата на Парламента и всички въпроси, свързани със законодателната програма и се състои от председателя на Европейския парламент и председателите на политическите групи. Сред отговорностите му са графикът, дневният ред на пленарните заседания, съставът на комисиите и делегациите, разпределението на правомощията помежду им и законодателната програма.

Бюрото на ЕП се състои от председателя на Европейския парламент, от 14-те заместник-председатели и от 5-ма квестори с роля на наблюдатели, избирани от Парламента за мандат от две години и половина, който може да бъде подновен. Председателският съвет ръководи вътрешното функциониране на Парламента, което касае финансовата и административната организация. Квесторите отговарят, според указанията на Бюрото, за административните и финансовите дела, пряко засягащи членовете на ЕП. Петимата квестори имат консултативна роля в Бюрото. Те се грижат за това, членовете на ЕП да разполагат с необходимата за изпълнението на своя мандат инфраструктура. В своята работа Европейският парламент е подпомаган и от Генералния секретариат, разположен в Люксембург и Брюксел. Приблизително 5 000 длъжностни лица от всички държави членки на Съюза, назначени с конкурс, работят за Европейския парламент под ръководството на Генералния секретар.

Пресцентър на "Европа Директно" в Смолян по информация на Европейския парламент
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре